Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Rozbudowa szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-15
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
103623
Numer ogłoszenia wyników:
145930
Data składania ofert:
2016-07-18 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-15
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 142
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 30058700000

Telefon: 18 4712807
Fax: 0184712338
E-mail: ******@szpital-krynica.pl

CPV

45.21.51.40: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Szukaj przetargów 45.21.51.40 Wyszukaj przetargi 45.21.51.40 w mieście Krynica

45.33.00.00: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szukaj przetargów 45.33.00.00 Wyszukaj przetargi 45.33.00.00 w mieście Krynica

45.33.30.00: Roboty instalacyjne gazowe

Szukaj przetargów 45.33.30.00 Wyszukaj przetargi 45.33.30.00 w mieście Krynica

45.23.12.20: Roboty budowlane w zakresie gazociągów

Szukaj przetargów 45.23.12.20 Wyszukaj przetargi 45.23.12.20 w mieście Krynica

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Krynica

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Krynica

45.23.14.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.14.00 Wyszukaj przetargi 45.23.14.00 w mieście Krynica

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Krynica

45.34.30.00: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Szukaj przetargów 45.34.30.00 Wyszukaj przetargi 45.34.30.00 w mieście Krynica

Treść przetargu:

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Rozbudowa szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych, zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie wykonanych instalacji oraz uzyskanie na rzec Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Roboty budowlane obejmują: 
Zagospodarowanie terenu 
Architektura 
Konstrukcja 
Instalacja co
Instalacja wod-kan
Instalacja wentylacji
Wymiennikownia i kolektory słoneczne
Instalacja elektyczna
Instalacje elektyczne - zasilanie RG
Instalacje elektryczne - niskoprądowe
Gazy medyczne
Przyłącza wod-kan
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2 663,10 m². Powierzchnia zabudowy 640,50 m².

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
Etap I : 
Obejmuje wykonanie robót budowalnych o wartości nie większej niż 50 % ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie przetargowej. 
Termin zakończenia realizacji etapu I ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.05.2017r. 
Podstawą wystawienia faktury za etap I będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez komisję odbiorową.
Etap II : 
Obejmuje wykonanie pozostałej części robót budowalnych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
Termin zakończenia realizacji etapu II
zakończenie realizacji robót budowlanych ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.11.2017r. 
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu - nie później niż do dnia 30.12.2017r. 
Podstawą wystawienia faktury za etap II będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbiorową oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, którą stanowią:
1.1.1. Dokumentacja projektowa budowlana w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz):
1) projekt budowlany - zagospodarowania terenu
2) projekt budowlany - architektura
3) projekt budowlany - konstrukcje
4) projekt budowlany - instalacje sanitarne
5) projekt budowlany - instalacje wod. - kan.- przyłącza
6) projekt budowlany - instalacje elektrycznej
7) projekt budowlany - opis zbiorczy
1.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz):
1) projekt wykonawczy - zagospodarowania terenu
2) projekt wykonawczy - architektura
3) projekt wykonawczy - konstrukcje
4) projekt wykonawczy - instalacje sanitarne
5) projekt wykonawczy - instalacje wod. - kan.- przyłącza
6) projekt wykonawczy - instalacje elektrycznej
7) projekt wykonawczy - instalacje gazów medycznych
1.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz): 
1) branża: architektura i konstrukcje
2) branża sanitarna
3) branża elektryczna
4) gazy medyczne

1.1.4. Przedmiary robót
1) branża: architektura 
2) branża: konstrukcje
3) branża sanitarna
4) branża elektryczna
5) gazy medyczne
1.2. Wyżej wymienione opracowania w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibie SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142 pok. 110 w czasie pracy (poniedziałek-piątek od 7.00 do 15.00). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna dla Oferentów w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.
1.5. Wykonawca zapewni gwarancję na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji opisane są w § 11 wzoru umowy - zał. nr 4 do siwz.
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tak harmonogramu realizacji inwestycji, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Szpitala, ponieważ inwestycja będzie wykonywana w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających oddziałów oraz do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów przebywających w szpitalu.
1.7. Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcy muszą posiadać jednolitą odzież roboczą z nadrukiem firmy.
1.8. Roboty budowlane Wykonawca musi wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej siwz, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
1.9. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Mając na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą w w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie tymczasowych zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla pracy budynków szpitalnych w trakcie prowadzonych robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewniającego bezkolizyjną pracę istniejących oddziałów Szpitala.
b) zrealizowania wszystkich robót, dostaw i montaży zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót nie niższej niż zadeklarowanej w ofercie,
c) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczeń w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) opracowania planu BIOZ stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,
e) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, a w przypadku wykorzystywanego sprzętu wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń i maszyn,
f) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,
g) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem, kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do - stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów,
h) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych, przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych,
i) terminowego wykonywania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego,
1.10. Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.
1.11. Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający,
1.12. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
1.13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. W szczególności odpowiada za wszelkie uszkodzenie i naruszenie infrastruktury podziemnej wykazanej w planszy uzbrojenia terenu dokumentacji technicznej, którą udostępni Zamawiający, i znajdującej się na terenie prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy, chyba, że to uszkodzenie lub naruszenie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
1.14. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.
1.15. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 
1.16. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane, bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, usunąć wady przedmiotu odbioru lub wykonać wadliwy zakres robót na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę.
1.17. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zabezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
1.18. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych kontraktu w tym m.in. koszty:
Opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego.
Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną,
zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na teren budowy,
Odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót,
Robót tymczasowych (zorganizowanie i zlikwidowania zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych),
Energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby realizacji Zamówienia.
1.18.1. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia, oraz bezpośrednim otoczeniem terenu realizacji zadania. 
1.18.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.18.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.21), 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz pozostała dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SP. Z O.O.
Cena: 13 649 847,00 zł
Cena podejrzana, bardziej prawdopodobna: 136 498,47 zł
Otrzymano: 6 ofert, w tym 5 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 13 649 847,00 zł do 19 895 232,02 zł (od 100.13% do 145.94% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 13 632 246,80 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin gwarancji jakości
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
300 000,00 zł słownie: trzysta tysięcy złotych 00 100
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): Nr konta 38 8802 0002 2002 2001 0898 0001 z dopiskiem tytułem wadium - SPZOZ - ZP-271-16-16 - Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: tytułem wadium - SPZOZ - ZP-271- 16-16
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Inne niż pieniądz formy wadium: Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).  Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 i 46 ust.4a ustawy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jakiego postępowania dotyczy - podać nazwę. 
6.1. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w Sekretariacie SPZOZ Szpitala im. Dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 142 pok. 118, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25 do 15:00, bądź załączyć do składanej oferty (w przypadku złożenia w siedzibie Zamawiającego oryginału dokumentu do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wniesienia wadium). Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 siwz muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
6.2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 7.1. poniżej. 
7.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
7.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7. - jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli było wymagane 
11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
13. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium przewidzianego w pkt III.1 niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.szpital-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy- Zdroju 
Adres : ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
budynek administracji, pokój 108

Warunki możliwej zmiany umowy

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
2) termin zakończenia robót, określony w § 4 ust.2 niniejszej umowy, w przypadku:
a) wystąpienia w trakcie obowiązywania umowy okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, takich jak w szczególności złe warunki pogodowe o charakterze ekstremalnym; 
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w tym w razie niezawinionego przez Wykonawcę: wstrzymania robót, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przypadku odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.
3) sposobu wykonania i zakresu robót, w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych z uwagi na potrzebę usprawnienia lub zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń.
c) wprowadzenia na rynek technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego obiektu, czasu realizacji lub kosztów inwestycji.
d) wystąpienia konieczności wykonania niniejszej umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
e) zmian osobowych - zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie prawo budowlane,
f) zmian osobowych - zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przdmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ,
g) wprowadzenie, usunięcie lub zmiana podwykonawcy, określenie zakresu rzeczowo-finansowego robót, wprowadzenie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,
4) danych identyfikujących Strony Umowy, w szczególności w przypadku zmiany firmy, adresu siedziby.
5) innych postanowień umowy, w przypadku gdy zmiana umowy będzie konieczna na skutek wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
6) Niniejsza umowa może zostać zmieniona w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. W umowie zawarty został katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, co nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań.

Wymagana wiedza

posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu służby zdrowia* o powierzchni całkowitej objętej zakresem robót nie mniejszej niż 1 500 m² i wartości nie mniejszej niż 7 000 000 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych), a zakres robót obejmował wykonanie: 
bloku operacyjnego (min. 2 sale operacyjne) wraz z salą wybudzeniową
certyfikowanej jako wyrób medyczny instalacji gazów medycznych
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
*Przez (obiekt służby zdrowia) Zamawiający rozumie budynek lub budynki stacjonarnej opieki zdrowotnej, w którym ch udziela się całodobowych i całodziennych świadczeń zdrowotnych, posiadający ch wieloprofilowe oddziały szpitalne, pion diagnostyczny, zabiegowo-leczniczy oraz zaplecze techniczno-gospodarcze.
Każdy z wykazanych w ofercie obiektów musi spełniać warunek powierzchni całkowitej i wartości robót brutto, natomiast pozostałe warunki mogą być spełnione łącznie w jednym obiekcie lub w kilku obiektach.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań.

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:
Kierownik Budowy posiadający:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku - kierownik budowy lub kierownik robót 
c) pełnienie funkcji kierownika budowy przez okres min. 12 miesięcy, włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie lub przebudowie budynków z przeznaczeniem na szpital 
Kierownik branży instalacyjnej posiadający:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku - kierownik robót instalacyjnych
c) pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie lub przebudowie budynków z przeznaczeniem na szpital.

Kierownik branży instalacji elektrycznej posiadający:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych 
b) min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku - kierownik robót instalacji elektrycznej
c) pełnienie funkcji kierownika robót instalacji elektrycznej przy co najmniej 1 robocie polegającej na budowie lub przebudowie budynków z przeznaczeniem na szpital.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia:
a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych)
b) posiadali opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1.4) 2016-07-06
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Rozbudowa szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych, zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie wykonanych instalacji oraz uzyskanie na rzec Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Roboty budowlane obejmują: Zagospodarowanie terenu Architektura Konstrukcja Instalacja co Instalacja wod-kan Instalacja wentylacji Wymiennikownia i kolektory słoneczne Instalacja elektyczna Instalacje elektyczne - zasilanie RG Instalacje elektryczne - niskoprądowe Gazy medyczne Przyłącza wod-kan Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2 663,10 m². Powierzchnia zabudowy 640,50 m². Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: Etap I : Obejmuje wykonanie robót budowalnych o wartości nie większej niż 50 % ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie przetargowej. Termin zakończenia realizacji etapu I ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.05.2017r. Podstawą wystawienia faktury za etap I będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez komisję odbiorową. Etap II : Obejmuje wykonanie pozostałej części robót budowalnych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie Termin zakończenia realizacji etapu II zakończenie realizacji robót budowlanych ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.11.2017r. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu - nie później niż do dnia 30.12.2017r. Podstawą wystawienia faktury za etap II będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbiorową oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, którą stanowią: 1.1.1. Dokumentacja projektowa budowlana w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz): 1) projekt budowlany - zagospodarowania terenu 2) projekt budowlany - architektura 3) projekt budowlany - konstrukcje 4) projekt budowlany - instalacje sanitarne 5) projekt budowlany - instalacje wod. - kan.- przyłącza 6) projekt budowlany - instalacje elektrycznej 7) projekt budowlany - opis zbiorczy 1.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz): 1) projekt wykonawczy - zagospodarowania terenu 2) projekt wykonawczy - architektura 3) projekt wykonawczy - konstrukcje 4) projekt wykonawczy - instalacje sanitarne 5) projekt wykonawczy - instalacje wod. - kan.- przyłącza 6) projekt wykonawczy - instalacje elektrycznej 7) projekt wykonawczy - instalacje gazów medycznych 1.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz): 1) branża: architektura i konstrukcje 2) branża sanitarna 3) branża elektryczna 4) gazy medyczne 1.1.4. Przedmiary robót 1) branża: architektura 2) branża: konstrukcje 3) branża sanitarna 4) branża elektryczna 5) gazy medyczne 1.2. Wyżej wymienione opracowania w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibie SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142 pok. 110 w czasie pracy (poniedziałek-piątek od 7.00 do 15.00). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna dla Oferentów w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. 1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. 1.5. Wykonawca zapewni gwarancję na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji opisane są w § 11 wzoru umowy - zał. nr 4 do siwz. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tak harmonogramu realizacji inwestycji, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Szpitala, ponieważ inwestycja będzie wykonywana w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających oddziałów oraz do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów przebywających w szpitalu. 1.7. Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcy muszą posiadać jednolitą odzież roboczą z nadrukiem firmy. 1.8. Roboty budowlane Wykonawca musi wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej siwz, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami. 1.9. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Mając na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą w w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie tymczasowych zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla pracy budynków szpitalnych w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do: a) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewniającego bezkolizyjną pracę istniejących oddziałów Szpitala. b) zrealizowania wszystkich robót, dostaw i montaży zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót nie niższej niż zadeklarowanej w ofercie, c) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczeń w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, d) opracowania planu BIOZ stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, e) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, a w przypadku wykorzystywanego sprzętu wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń i maszyn, f) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, g) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem, kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do - stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów, h) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych, przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych, i) terminowego wykonywania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego, 1.10. Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu. 1.11. Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający, 1.12. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 1.13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. W szczególności odpowiada za wszelkie uszkodzenie i naruszenie infrastruktury podziemnej wykazanej w planszy uzbrojenia terenu dokumentacji technicznej, którą udostępni Zamawiający, i znajdującej się na terenie prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy, chyba, że to uszkodzenie lub naruszenie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.14. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury. 1.15. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 1.16. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane, bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, usunąć wady przedmiotu odbioru lub wykonać wadliwy zakres robót na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 1.17. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zabezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 1.18. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych kontraktu w tym m.in. koszty: Opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego. Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną, zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na teren budowy, Odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, Robót tymczasowych (zorganizowanie i zlikwidowania zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych), Energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby realizacji Zamówienia. 1.18.1. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia, oraz bezpośrednim otoczeniem terenu realizacji zadania. 1.18.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 1.18.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.21), Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz pozostała dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia..
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Rozbudowa szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych, zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie wykonanych instalacji oraz uzyskanie na rzec Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Roboty budowlane obejmują: Zagospodarowanie terenu Architektura Konstrukcja Instalacja co Instalacja wod-kan Instalacja wentylacji Wymiennikownia i kolektory słoneczne Instalacja elektyczna Instalacje elektyczne - zasilanie RG Instalacje elektryczne - niskoprądowe Gazy medyczne Przyłącza wod-kan Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2 663,10 m². Powierzchnia zabudowy 640,50 m². Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: Etap I : Obejmuje wykonanie robót budowalnych o wartości nie większej niż 50 % ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie przetargowej. Termin zakończenia realizacji etapu I ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.05.2017r. Podstawą wystawienia faktury za etap I będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez komisję odbiorową. Etap II : Obejmuje wykonanie pozostałej części robót budowalnych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie Termin zakończenia realizacji etapu II zakończenie realizacji robót budowlanych ( zgłoszenie gotowości do odbioru) - nie później niż do dnia 30.11.2017r. uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu - nie później niż do dnia 30.12.2017r. Podstawą wystawienia faktury za etap II będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję odbiorową oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi programu LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, którą stanowią: 1.1.1. Dokumentacja projektowa budowlana w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz): 1) projekt budowlany - zagospodarowania terenu 2) projekt budowlany - architektura 3) projekt budowlany - konstrukcje 4) projekt budowlany - instalacje sanitarne 5) projekt budowlany - instalacje wod. - kan.- przyłącza 6) projekt budowlany - instalacje elektrycznej 7) projekt budowlany - opis zbiorczy 1.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza w skład której wchodzą następujące opracowania (zał. nr 5 do siwz): 1) projekt wykonawczy - zagospodarowania terenu 2) projekt wykonawczy - architektura 3) projekt wykonawczy - konstrukcje 4) projekt wykonawczy - instalacje sanitarne 5) projekt wykonawczy - instalacje wod. - kan.- przyłącza 6) projekt wykonawczy - instalacje elektrycznej 7) projekt wykonawczy - instalacje gazów medycznych 1.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5 do siwz): 1) branża: architektura i konstrukcje 2) branża sanitarna 3) branża elektryczna 4) gazy medyczne 1.1.4. Przedmiary robót 1) branża: architektura 2) branża: konstrukcje 3) branża sanitarna 4) branża elektryczna 5) gazy medyczne 1.2. Wyżej wymienione opracowania w wersji papierowej dostępne są do wglądu w siedzibie SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142 pok. 110 w czasie pracy (poniedziałek-piątek od 7.00 do 15.00). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna dla Oferentów w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. 1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. 1.5. Wykonawca zapewni gwarancję na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji opisane są w § 11 wzoru umowy - zał. nr 4 do siwz. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania tak harmonogramu realizacji inwestycji, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Szpitala, ponieważ inwestycja będzie wykonywana w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających oddziałów oraz do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów przebywających w szpitalu. 1.7. Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcy muszą posiadać jednolitą odzież roboczą z nadrukiem firmy. 1.8. Roboty budowlane Wykonawca musi wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej siwz, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami. 1.9. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Mając na uwadze, że roboty budowlane prowadzone będą w w połączeniu z czynnie pracującym obiektem szpitalnym do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie tymczasowych zasileń dla sieci i instalacji niezbędnych dla pracy budynków szpitalnych w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do: a) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewniającego bezkolizyjną pracę istniejących oddziałów Szpitala. b) zrealizowania wszystkich robót, dostaw i montaży zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót nie niższej niż zadeklarowanej w ofercie, c) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczeń w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, d) opracowania planu BIOZ stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, e) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, a w przypadku wykorzystywanego sprzętu wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń i maszyn, f) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, g) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem, kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez specyfikację techniczną lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do - stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów, h) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych, przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych, i) terminowego wykonywania robót, a także usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze wskazaniami Zamawiającego, 1.10. Jeżeli Wykonawca zakryje roboty ulegające zakryciu bez uprzedniego ich odbioru dokonanego przez Zamawiającego, to wówczas Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu. 1.11. Jeżeli Zamawiający, w trakcie wykonywania robót zażąda badań dotyczących jakości użytych do wykonania zamówienia materiałów, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli badania te wykażą, iż jakość użytych materiałów jest odpowiednia, to koszty tych badań pokrywa Zamawiający, 1.12. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 1.13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich. W szczególności odpowiada za wszelkie uszkodzenie i naruszenie infrastruktury podziemnej wykazanej w planszy uzbrojenia terenu dokumentacji technicznej, którą udostępni Zamawiający, i znajdującej się na terenie prowadzenia robót stanowiących przedmiot umowy, chyba, że to uszkodzenie lub naruszenie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.14. Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury. 1.15. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, których wprowadzenie może okazać się konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 1.16. Roboty, które nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego odebrane, bez prawa do wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, usunąć wady przedmiotu odbioru lub wykonać wadliwy zakres robót na nowo na swój koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iż Zamawiający potwierdził brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawcę. 1.17. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zabezpieczy i odpowiednio opakuje materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 1.18. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych kontraktu w tym m.in. koszty: Opłat za ewentualne zajęcie pasa drogowego. Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wersją elektroniczną, zabezpieczenia dojazdu ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów na teren budowy, Odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych użytkowanych podczas trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie robót, Robót tymczasowych (zorganizowanie i zlikwidowania zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczeń dla inspektorów nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych), Energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby realizacji Zamówienia. 1.18.1. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia, oraz bezpośrednim otoczeniem terenu realizacji zadania. 1.18.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.21), Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót rozbiórkowych stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (np. odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza oraz pozostała dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia..
IV.4.4) 2016-07-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy- Zdroju Adres : ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój budynek administracji, sekretariat dyrekcji.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy- Zdroju Adres : ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój budynek administracji, sekretariat dyrekcji.

Komentarze

comments powered by Disqus