Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wody mineralnej

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-31
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
96085
Numer ogłoszenia wyników:
138532
Data składania ofert:
2016-06-29 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-31
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-31
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ Krynica-Zdrój

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Świdzińskiego 4
33 -380 Krynica-Zdrój.
Województwo małopolskie.

REGON: 49004414700000

Telefon: 18 4146900
Fax: 0184146240
E-mail: ******@sacz.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wody mineralnej dla 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Krynicy-Zdroju w okresie 12 miesięcy, z tym że nie dłużej niż do wyczerpania całkowitej wartości zamówienia w asortymencie i w ilościach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie poniżej kwoty 134 000 euro.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna
Cena: 6 199,20 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 199,20 zł do 6 199,20 zł (od 95.37% do 95.37% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 6 500,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Warunki płatności
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.sanatorium-wojskowe.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

siedzibie Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach:
1. Rozwiązania umowy wraz z upływem, czasu na jaki została zawarta lub wraz z wyczerpaniem całkowitej wartości umowy brutto.
2. Wypowiedzenia umowy w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz nie dotrzymania terminów załatwiania reklamacji, a także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę form, zasad lub sposobu organizowania i zapewniania wyżywienia przez Zamawiającego dla swoich kuracjuszy, pacjentów czy gości hotelowych zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na przedmiotowe zamówienie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości powyższych okolicznościach.
4. Zamawiający przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I) w zakresie terminu realizacji zamówienia:
a) w sytuacji niemożności realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego,
b) w razie zaistnienia okoliczności określonej w art. 145 ustawy Pzp,
c) w razie złożenia przez Zamawiającego trzykrotnej, uzasadnionej pisemnie reklamacji towaru lub sposobu i terminowości wykonywania dostaw;
II) w zakresie zmian:
a) w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego dotyczące określonych w umowie nazw, adresów,
b) osób reprezentujących strony.
5. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie złożenia przez Zamawiającego trzykrotnej, uzasadnionej pisemnie reklamacji towaru lub sposobu i terminowości wykonywania dostaw.

Wymagane zezwolenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagany potencjał

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana umiejętności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Komentarze

comments powered by Disqus