Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań w ramach projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-27
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
90772
Numer ogłoszenia wyników:
796
Data składania ofert:
2016-11-30 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-27
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-27
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Miasto Łomża

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Stary Rynek 14
18 -400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 52513900000

Telefon: 86 2156711
Fax: 0862156706
E-mail: **********@um.lomza.pl

CPV

45.23.31.20: Roboty w zakresie budowy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.20 Wyszukaj przetargi 45.23.31.20 w mieście Łomża

45.23.32.22: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Szukaj przetargów 45.23.32.22 Wyszukaj przetargi 45.23.32.22 w mieście Łomża

45.23.31.62: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Szukaj przetargów 45.23.31.62 Wyszukaj przetargi 45.23.31.62 w mieście Łomża

45.23.21.30: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Szukaj przetargów 45.23.21.30 Wyszukaj przetargi 45.23.21.30 w mieście Łomża

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Łomża

45.23.14.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.14.00 Wyszukaj przetargi 45.23.14.00 w mieście Łomża

45.31.61.10: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Szukaj przetargów 45.31.61.10 Wyszukaj przetargi 45.31.61.10 w mieście Łomża

45.23.23.10: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Szukaj przetargów 45.23.23.10 Wyszukaj przetargi 45.23.23.10 w mieście Łomża

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - droga krajowa nr 63 na odcinku od  Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań (od km 142+140,6 do km 142+810,90) w zakresie robót budowlanych obejmujących:
a)	wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy w kategorii ruchu KR4,
b)	przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi,
c)	przebudowę i budowę zatok autobusowych,
d)	przebudowę i budowę chodników,
e)	budowę ścieżki rowerowej,
f)	przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
g)	przebudowę lub zabezpieczenie  w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowę kolidującej linii napowietrznej nn oraz zabezpieczenie linii kablowej SN,
h)	budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci telefonicznej kolidującej z przebudową ulicy,
i)	wykonanie oświetlenia ulicy,
j)	wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Różaną,
k)	przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji,
l)	przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją włazów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji,
m)	 przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z przebudowywanym skrzyżowaniem ul. Sikorskiego z ul. Fabryczną.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
Cena: 5 679 154,28 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 5 679 154,28 zł do 7 417 037,98 zł (od 66.12% do 86.36% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 8 588 881,92 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 96%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 4%
 

Wadium:

Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1243

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Łomży
Wydział Inwestycji
18 - 400 Łomża, Stary Rynek 14
pokój 217

Warunki możliwej zmiany umowy

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w Zał. nr 6 - Wzór umowy

Wymagana wiedza

Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia - budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych, oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych, z których jedna musi być o wartości brutto min. 6 000 000 zł i jedna o wartości brutto minimum 4 000 000 zł

Wymagana umiejętności

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach:  drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Kierownik budowy winien mieć uprawnienia bez ograniczeń i posiadać doświadczenie minimum 5 letnie w kierowaniu robotami w branży drogowej. Kierownicy robót oprócz wymaganych kwalifikacji winni posiadać doświadczenie minimum 3 letnie w kierowaniu w wymaganych specjalnościach. Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. 
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż  2 000 000 zł

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4 2016-08-04
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro
IV.4.4 2016-09-23
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta) I piętro.

Komentarze

comments powered by Disqus