PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI MIECZKI- POZIEMAKI

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-02-19
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
2424
Numer ogłoszenia wyników:
37210
Data składania ofert:
2015-01-22 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-02-19
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-02-19
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

CPV

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Troszyn

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Troszyn

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Troszyn

45.33.00.00: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szukaj przetargów 45.33.00.00 Wyszukaj przetargi 45.33.00.00 w mieście Troszyn

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Troszyn

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Mieczki-Poziemaki. Zadanie jest współfinansowane w ramach Działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1 Zakres zamówienia:
W ramach zadania zostaną w szczególności wykonane następujące prace budowlane:
1.Demontaż pokrycia dachowego z eternitu (płyt azbestowo-cementowych) wraz z obróbką
blacharską oraz jego utylizacja, 
2.Demontaż konstrukcji więźby dachowej,
3.Rozbiórka ścian z gazobetonu,
4.Rozbiórka stropów i wieńców żelbetowych,
5.Demontaż stolarki okiennej,
6.Demontaż stolarki drzwiowej,
7.Rozbiórka kominów wentylacyjnych i spalinowych z cegieł silikatowych,
8.Rozbiórka sceny drewnianej i podłogi na legarach,
9.Wykucia otworów w murach z gazobetonu gr. 42cm,
10.Murowanie ścian z gazobetonu gr. 0,08m; 0,12m; 0,24m i 0,38m,
11.Tynki i okładziny wewnętrzne,
12.Roboty malarskie,
13.Podłogi i posadzki,
14.Wieńce, podciągi i słupy żelbetowe, 
15.Montaż kratownic i łat stalowych,
16.Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi i montaż więźby dachowej, murłaty 12x12cm, kleszcze 4x16cm, krokwie 8x16cm,
17.Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi deskowania pod pokrycie dachowe,
18.Pokrycie dachu z płyt warstwowych gr. 12cm. Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem PIR, zewn. blacha trapezowa 0,5mm T40, wewn. blacha 0,4mm z podbitką.
19.Montaż wyłazu dachowego 94x118cm,
20.Montaż stolarki okiennej, 
21.Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 
22.Obróbka blacharska kominów, kołnierzy dachowych, włazu, okienek w dachu, parapetów okiennych zewnętrznych oraz rynny i rury spustowe, blachą stalową ocynkowaną gr. 0,5cm malowaną proszkowo w kolorze brązowym, 
23.Parapety wewnętrzne z konglomeratu żywicznego,
24.Montaż nawiewników podciśnieniowych okiennych,
25.Montaż kominiarskich stopni 14x25cm i ław 25x40cm oraz płotek śniegowych,
26.Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym EPS-70/040 (FS-15) gr. 15cm,
w technologii lekko-mokrej. Tynk akrylowy z barwnikiem, faktura - baranek 1,5 mm. Obramienia okienne docieplić styropianem EPS-100/038 (FS-20) gr. 2cm. Cokolik z tynku dekoracyjnego mozaikowego koloru biało-szaro-niebieskiego. Fundamenty docieplić styropianem wodoodpornym Hydro EPS-150/035 oraz zaizolować przeciwwilgociowo dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową stosowaną na zimno, na głębokość 1m do wysokości 0,3m nad poziomem terenu.
27.Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,
28.Montaż drabiny wewnętrznej wyłazowej na dach,
29.Montaż kominka wraz z obudową z cegieł szamotowych i klinkierowych,
30.Montaż systemowego sufitu podwieszanego typu Armstrong, 
31.Montaż systemowego sufitu podwieszanego z płyt kart.-gips. gr. 1,1cm na profilach CD60,
32.Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie: 
- boiska piłkarskiego z trawy naturalnej. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm, na podbudowie betonowej B-15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Wyposażenie sportowe: bramki aluminiowe (5x2m) - szt. 2, montowane w tulejach, siatki do bramek. 
-chodników oraz opaski wokół budynku z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm z podbudową. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej.
-parkingu z kostki brukowej betonowwej gr. 8cm z podbudową. Jezdnie obramowane krawężnikiem betonowym o wymiarach 30x15cm ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10 na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm. 
-żywopłotu iglastego, 
-trawnika,
-ogrodzenia,
-piłkochwytów h=6m,
33.Instalacje elektryczne, w tym:
-demontaż istniejącej instalacji,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- zasilanie i montaż tablic rozdzielnic R,
- wykucie i przykrycie bruzd,
- oprawy i wentylatory,
- osprzęt,
- instalacja,
- grzejniki i podgrzewacze wody,
- instalacja odgromowa,
34.Instalacje sanitarne, w tym:
- instalacje wod. - kan. i montaż armatury,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- montaż biologicznej oczyszczalni ścieków.
35.Dostawa i montaż wyposażenia (sprzęt AGD, meble).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe, Dariusz Załuska
Cena: 625 073,03 zł
Otrzymano: 12 ofert, w tym 11 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 625 073,03 zł do 912 116,07 zł (od 96.11% do 140.25% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 650 356,97 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie 
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian :
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
d)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikającego z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,
e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót ,
4) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.
5) oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto,

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga dysponowania:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wod-kan. i instalacji c.o. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
c) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Komentarze

comments powered by Disqus