PRZEBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ Z WYKONANIEM 35 ŁAZIENEK W POKOJACH INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIECZYSŁAWOWIE

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-02-19, Brak wyników!
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
19434
Data składania ofert:
2016-02-19 11:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Szkoła ponadgimnazjalna
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Krzyżanów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Mieczysławów
99 -314 Krzyżanów.
Województwo łódzkie.

REGON: 9703400000

Telefon: 24 2542085
Fax: 0-243562748
E-mail: **********@op.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z wykonaniem 35 łazienek w pokojach internatu ZSCKR w Mieczysławowie. Budynek internatu jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Łazienki budowane będą w pokojach na I, II i III piętrze. Zakres robót obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wewnętrznej; wykonanie instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej; wykonanie instalacji elektrycznej; roboty budowlano-montażowe (budowa ścian łazienek w istniejących pokojach, położenie glazury, terakoty, malowanie itp.; montaż białej armatury. Szkoła posiada dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.
Prace objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą w czynnym obiekcie
Kryteria oceny wykonawców
Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 100%

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.mieczyslawow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

zsckrmieczyslawow.@wp.pl

Wymagane zezwolenia

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dla wspólników spółek cywilnych i osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; dla pozostałych przedsiębiorstw - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia są zobowiązani dostarczyć ofertę wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)

Wymagana wiedza

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju robót, ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W obu przypadkach Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej 3 robót remontowo- budowlanych z budową lub modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym jedna co najmniej o wartości 200 000 zł. netto

Wymagany potencjał

Wykonawca winien wykazać dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg. art. 17 Prawa budowlanego, wg. art. 17 Ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane z późn. zm. oraz wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami ogólnobudowlanymi dla osoby pełniącej funkcję kierownika robót budowlanych

Wymagana umiejętności

Informacja o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga, aby przeciętna roczna liczba zatrudnionych nie była niższa niż 10 osób; wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (również wynikających z par.8.1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informację o zakresie wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Od składającego ofertę będzie wymagane złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii z uprawnień budowlanych wydanych przez właściwy organ administracji państwowej w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej; poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane i art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów lub dowód opłacenia składki warunkującej przynależność do Izby; pracowników fizycznych do wykonywania robót branżowych: murarsko-tynkarskich, płytkarskich, malarskich, instalacyjnych, elektrycznych.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Składający ofertę powinien posiadać kondycję finansową zapewniającą realizację zamówienia, co zostanie zweryfikowane na podstawie informacji o składkach do ZUS, KRUS, US oraz posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Komentarze

comments powered by Disqus