Przebudowa i rozbudowa Domu Pogrzebowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-04
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
107357
Numer ogłoszenia wyników:
68
Data składania ofert:
2016-10-14 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-04
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-04
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

al. Niepodległości 930
81 -861 Sopot.
Województwo pomorskie.

REGON: 22120997300000

Telefon: 58 5512115
Fax: 585515534
E-mail: ****-**********@sopot.pl

CPV

45.21.54.00: Roboty na cmentarzach

Szukaj przetargów 45.21.54.00 Wyszukaj przetargi 45.21.54.00 w mieście Sopot

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Sopot

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Sopot

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Sopot

45.31.12.00: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Szukaj przetargów 45.31.12.00 Wyszukaj przetargi 45.31.12.00 w mieście Sopot

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Sopot

45.33.20.00: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Szukaj przetargów 45.33.20.00 Wyszukaj przetargi 45.33.20.00 w mieście Sopot

45.33.24.00: Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Szukaj przetargów 45.33.24.00 Wyszukaj przetargi 45.33.24.00 w mieście Sopot

45.33.11.00: Instalowanie centralnego ogrzewania

Szukaj przetargów 45.33.11.00 Wyszukaj przetargi 45.33.11.00 w mieście Sopot

45.33.12.10: Instalowanie wentylacji

Szukaj przetargów 45.33.12.10 Wyszukaj przetargi 45.33.12.10 w mieście Sopot

45.33.30.00: Roboty instalacyjne gazowe

Szukaj przetargów 45.33.30.00 Wyszukaj przetargi 45.33.30.00 w mieście Sopot

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę Domu Pogrzebowego wraz z infrastruktura techniczną oraz przebudową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie . 
Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie domu pogrzebowego, wymianie nawierzchni na dojściach do budynku i placu przed wejściem głównym do budynku kaplicy, wykonanie nowego zjazdu od ul. Sienkiewicza, przebudowa ogrodzenia z wykonaniem bramy wejściowej przy ul. Malczewskiego w Sopocie.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński
Cena: 4 826 671,84 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 2 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 4 826 671,84 zł do 5 743 743,00 zł (od 104.92% do 124.85% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 600 401,48 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium . 
Wadium w wysokości 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) może być wniesione w następującej formie:
-	pieniądzu,
-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-	gwarancjach bankowych,
-	gwarancjach ubezpieczeniowych,
-	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18116022020000000184862789 w Banku Millenium S.A. O/Sopot.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego, Sopot Al. Niepodległości 930, dokument w formie umożliwiającej Zamawiającemu jego wyegzekwowanie.
Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, iż jest ona ważna na czas terminu związania ofertą, a także, iż jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie Zamawiającego oraz zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, do godz. 11.00.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.zdiz@sopot.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

w siedzibie Zamawiającego Sopot Al. Niepodległości 930 pokój nr 5

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwości zmian w zawartej Umowie w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach:
A.	Zmiana terminu wykonania Umowy:
wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę,
na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
na skutek wprowadzenia prac zamiennych,
w przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
na skutek konieczności zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych z kosztorysem ofertowym, 
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,
zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,
 - zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności.
B.	Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
zmiany personalne, w szczególności:
zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, o których mowa w Prawie Budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu,
zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, na innego Podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i Personelem Podwykonawcy;
zmiana zakresu zadania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
wprowadzenie prac zamiennych,
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy; w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
C.	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT, 
w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
w przypadku wprowadzenia prac zamiennych,
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac , z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania zamówienia,
w przypadku konieczności wprowadzenia zmian zakresu inwestycji z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen dla każdego elementu robót budowl., zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym; w przypadku, gdy dane elementy zadania nie są ujęte w Wykazie Cen.
D.	Inne zmiany:
w składzie osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, 
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez potrzeby zmiany umowy.

Wymagane zezwolenia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych w Art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,
spełnianie warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, w tym warunków szczegółowych, określonych poniżej
Ocena spełniania warunków udziału odbywa się wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp (roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, elektryczne, branży zieleni)

Wymagana wiedza

Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane dla zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (wykonanie min. dwóch robót konstrukcyjno-budowlanych z zakresu remontu lub budowy budynków oraz ciągów komunikacyjnych, o wartości roboty co najmniej 2 000 000 PLN brutto każda), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty wykonania i Zleceniodawcy;

Wymagana umiejętności

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które posiadają uprawnienia:
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami, odpowiadającymi przedmiotowi niniejszego zamówienia, w tym co najmniej jednym zadaniem o wartości inwestycji min 2,0 mln złotych brutto- do funkcji Kierownika Budowy
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - do funkcji Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi i-lub kierowaniu budową, w tym co najmniej jednym zadaniem o wartości inwestycji min 300 tys zł brutto;
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej - do funkcji Kierownika 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, - posiadająca co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi i-lub 
kierowaniu budową, w tym co najmniej jednym zadaniem o wartości  
inwestycji min. 200 tys. zł brutto.
Wykonawca w swojej Ofercie winien wskazać takie osoby zdolne do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź musi dysponować osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski własnym staraniem i na własny koszt.
Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień. Wykonawca winien podać w Załączniku Nr 3 - Wykaz Osób informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunku, tj. imię i nazwisko danej osoby, specjalność i zakres uprawnień, a także rodzaj funkcji i okres jej pełnienia (od: miesiąc, rok - do: miesiąc, rok), nazwę-opis usług.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj.Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający określając wymogi dla osoby wymienionej powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawcy wykażą, że	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej im wykonanie niniejszego zamówienia - posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN,

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie nawierzchni alejek z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie
2012-08-22 TAK TAK 44 855,27 zł 4
Budowa zbiornika retencyjnego OKRZEI w Sopocie - Część II - Budowa kolektora doprowadzającego na odcinku od komory SD15 do komory wlotowej, zbiornika retencyjnego oraz kolektora doprowadzającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gospodarką zielenią
2013-07-12 TAK TAK 8 889 210,00 zł 2
Roboty Uzupełniające dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego OKRZEI w Sopocie - Część II - Budowa kolektora doprowadzającego na odcinku od komory SD15 do komory wlotowej, zbiornika retencyjnego oraz kolektora odprowadzającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gospodarką zielenią
2014-07-11 TAK TAK 65 000,00 zł 1
Roboty Dodatkowe dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego OKRZEI w Sopocie - Część II - Budowa kolektora doprowadzającego na odcinku od komory SD15 do komory wlotowej, zbiornika retencyjnego oraz kolektora odprowadzającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gospodarką zielenią.
2014-07-11 TAK TAK 38 000,00 zł 1
Roboty Uzupełniające w zakresie robót drogowych i związanych z kanalizacją deszczową w ramach inwestycji pn. Budowa, przebudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie w ulicach Kraszewskiego, Poznańskiej, Leśnej i Świemirowskiej wraz z przebudową układu drogowego i infrastruktury podziemnej
2015-12-11 TAK TAK 137 760,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus