Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na dz. nr 216 i 119/1

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-06
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
139567
Numer ogłoszenia wyników:
141580
Data składania ofert:
2016-08-01 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

CPV

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Troszyn

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na dz. nr 216 i 119/1 . 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przebudowę drogi w miejscowości Choromany o długości 0,207km, polegającą w szczególności na wykonaniu:
- robót pomiarowych i przygotowawczych;
- robót rozbiórkowych;
- regulacji wysokościowej zasuw,
- profilowania i zagęszczenia podłoża;
- podbudowy;
- nawierzchni;
- poboczy;
- elementów ulicznych;
- oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w:
1)Rozdziale III niniejszej SIWZ,
2)Dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ)                  
3)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 10 do SIWZ)  
4)Przedmiarze robót (Załącznik Nr 11 do SIWZ), który ma charakter poglądowy i pomocniczy,zawiera zakres rzeczowy niezbędny do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o.
Cena: 111 627,30 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 2 oceniano, 2 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 101 347,35 zł do 133 638,27 zł (od 88.18% do 116.27% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 114 935,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Informacje ogólne.
 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.
 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 3) Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą.
Wysokość wadium wynosi: 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100. 
Forma wadium:
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,    z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia      9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 42 8915 0003 0010 0003 2000 0250 . Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 
3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert       w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn       w sekretariacie, w odrębnej kopercie, nie opakowanej łącznie z ofertą. Kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym.  5)W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ).
 Zwrot wadium:
1)Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 
2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 Ponowne wniesienie wadium:
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 Zatrzymanie wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie,
ul. Słowackiego 13,
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian :
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,
e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
g) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiana wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót ,
4) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.
5) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę drogową, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej łącznie z wykonaniem chodników        o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, 
W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty       i miejsce wykonania. Załączyć dowody wraz z informacją: czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
 samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Komentarze

comments powered by Disqus