Przebudowa dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-25
Części:
TAK
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153949
Numer ogłoszenia wyników:
189101
Data składania ofert:
2016-08-09 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-25
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-25
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Miasto Łomża

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Stary Rynek 14
18 -400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 52513900000

Telefon: 86 2156711
Fax: 0862156706
E-mail: **********@um.lomza.pl

CPV

45.23.31.20: Roboty w zakresie budowy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.20 Wyszukaj przetargi 45.23.31.20 w mieście Łomża

45.23.21.30: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Szukaj przetargów 45.23.21.30 Wyszukaj przetargi 45.23.21.30 w mieście Łomża

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych, parkingów i chodników  w Łomży - przy budynkach nr 25, 27, 29A przy ul. Wojsa Polskiego i w pobliżu budynku nr 55B przy ul. Polowej oraz przy budynkach nr 32A i 36 przy Alei Legionów. 
Zamówienie zostało podzielone na 2 części (każda będzie oceniana odrębnie).
Część I 
Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej i parkingów przy budynkach nr 27 i 29A oraz chodników przy budynku nr 25 przy ul. Wojska Polskiego i w pobliżu budynku nr 55B przy ul. Polowej. 
Główny zakres robót obejmuje:
1.	Rozebranie płytek betonowych (trylinka) - 1 412,50 m2,
2.	Rozebranie obrzeży 6/20 - 285,00 mb,
3.	Rozebranie krawężników 15/30 - 210,00 mb,
4.	Rozbiórka asfaltu na chodnikach gr. 4 cm - 290,00 m2 ,
5.	Roboty ziemne (wykonanie koryta pod jezdnię, chodniki) - 587,25 m3 ,
6.	Ustawienie krawężników betonowych 20/30 na ławie betonowej z oporem - 44,0 mb,
7.	Ustawienie krawężników na ławie betonowej 15/30 z oporem - 330,00mb, 
8.	Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki 0/31,5 gr. 10 cm - 290 m2 ,
9.	 Wykonanie chodników z kostki polbruk h- 6cm (kostka szara) - 290,00 m2 ,
10.	 Ustawienie obrzeży 6/20 - 285,00 m2 ,
11.	 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnię gr. 20 cm - 1 812,50 m2 ,
12.	 Wykonanie jezdni z kostki polbruk h - 8 cm (50 % kostka grafitowa) - 1 812,50 m2 ,
13.	 Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej: o średnicy o średnicy 160 mm i długości 25,50, o średnicy 200 mm i długości 50,7 m, o średnicy 250 mm i długości 18,0 m, 3 studni DN1200, 4 wpustów deszczowych, 
14.	Uzupełnienie trawników zielenią przylegających do wykonanych nawierzchni,
15.	 Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
16.	 Organizacja ruchu na czas budowy,
17.	 Znak zakazu postoju B-35 - 1 szt.
18.	Regulacja studni TPSA - 1 szt.

Część II
Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej i parkingów przy budynku nr 36 przy Alei Legionów oraz chodnika przy budynku nr 32 A przy Alei Legionów. 
Główny zakres robót obejmuje:
1.	Rozebranie płytek betonowych (trylinka) - 749,00 m2,
2.	Rozebranie obrzeży 6/20 - 130,00 mb,
3.	Rozebranie krawężników 15/30 - 185,00 mb,
4.	Rozbiórka asfaltu na chodnikach  - 184,00 m2 ,
5.	Rozbiórka chodnika z płytek 35*35*35 - 60,00 m2 ,
6.	Roboty ziemne (wykonanie koryta pod jezdnię, chodniki) - 277,20 m3 ,
7.	Ustawienie krawężników na ławie betonowej 15/30 z oporem - 218,00 mb,
8.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki 0/31,5 gr 10 cm - 60,00 m2 ,
9.	 Wykonanie chodników z kostki polbruk h- 6cm (kostka szara) - 60,00 m2 ,
10.	 Ustawienie obrzeży 6/20 - 130,00 m2 ,
11.	 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnię gr. 20 cm - 894,00 m2 ,
12.	 Wykonanie jezdni z kostki polbruk h - 8 cm (50 % kostka grafitowa) - 894,00 m2 ,
13.	 Uzupełnienie trawników zielenią przylegających do wykonanych nawierzchni,
14.	 Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
15.	 Organizacja ruchu na czas budowy.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej i parkingów przy budynkach nr 27 i 29A oraz chodników przy budynku nr 25 przy ul. Wojska Polskiego i w pobliżu budynku nr 55B przy ul. Polowej.

Wykonawca: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI
Cena: 206 284,75 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 206 284,75 zł do 292 000,01 zł (od 70.82% do 100.25% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 291 279,33 zł

Część przetargu: 2 - Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej i parkingów przy budynku nr 36 przy Alei Legionów oraz chodnika przy budynku nr 32 A przy Alei Legionów.

Wykonawca: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI
Cena: 85 861,86 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 4 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 85 861,86 zł do 124 000,00 zł (od 70.44% do 101.74% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 121 885,20 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

1.	Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - na I część zamówienia
2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.lomza.pl/index.php?k=1243

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Inwestycji, 18 - 400 Łomża, Stary Rynek 14, pokój 217.

Warunki możliwej zmiany umowy

Możliwość zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy - zał. nr 6 do SIWZ.

Wymagane zezwolenia

Dla obu części zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Zamówienia dodatkowe

Wykonanie dróg dojazdowych, parkingów lub chodników o wartości do 50% niniejszego zamówienia.

Wymagana wiedza

Dla części I

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych, w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa dróg, chodników, placów o nawierzchni z kostki betonowej), z których każda musi być o wartości brutto min. 100 000 zł..

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dowodów dotyczących trzech wymaganych robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

Dla części II

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Wymagany potencjał

Dla obu części zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Wymagana umiejętności

Dla obu części zamówienia

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami - pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg i ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności (tj. po uzyskaniu uprawnień budowlanych).

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie:
- dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy posiada wymagane ustawami uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do sprawowania w/w funkcji oraz ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Dla obu części zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Komentarze

comments powered by Disqus