Przebudowa dachu oraz elewacji budynku nr 1 w kompleksie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ, K - 5752 w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-17
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
88047
Numer ogłoszenia wyników:
151810
Data składania ofert:
2016-06-23 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Ograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ Krynica-Zdrój

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Świdzińskiego 4
33 -380 Krynica-Zdrój.
Województwo małopolskie.

REGON: 49004414700000

Telefon: 18 4146900
Fax: 0184146240
E-mail: ******@sacz.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. Przebudowa dachu oraz elewacji budynku nr 1 w kompleksie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ, K - 5752  w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4.Szczegółowy zakres i warunki realizacji robót przedstawiają między innymi: projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, istotne dla stron postanowienia które będą wprowadzone do treści zawieranej umowy, projekt umowy gwarancji. Ww. dokumenty zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester GŁÓWCZYK
Cena: 1 155 124,37 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 155 124,37 zł do 1 155 124,37 zł (od 115.5% do 115.5% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 000 070,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający na etapie składania ofert będzie wymagał od wykonawców zaproszonych do składania ofert wniesienia wadium w wysokości 17 000.00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://SIWZ zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

nie dotyczy

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 
a)	Wysokości wynagrodzenia w przypadku:
1)	Zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
2)	Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w przedmiarze robót,
3)	Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt. d).
4)	Zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń, w stosunku do materiałów, urządzeń proponowanych w przedmiarze robót, ale o cenach jednostkowych niższych niż przyjęte w ofercie Wykonawcy,
5)	Konieczności ograniczenia lub zwiększenia zakresu robót w wyniku etapowania prac określonych w przedmiocie zamówienia.
6)	Wystąpienia robót zamiennych, robót dodatkowych koniecznych do wykonania i oddania do użytkowania  przedmiotu umowy.
7)	Wystąpienia zmian opisanych w § 10 ust.2
8)	ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w wyniku realizacji robót zamiennych;
9)	Wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót objętych projektem budowlanym a przedmiarem robót, 
b)	Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 
-	Warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 
-	Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
-	Trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,  
-	Następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 
-	Koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiarze robót na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
-	Koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, 
-	wprowadzenia robót zamiennych lub wystąpienia istotnych wzrostów obmiarów robót wpływających na wydłużenie terminu realizacji robót;
-	Wystąpienia rozbieżności pomiędzy rodzajem i zakresem robót objętych projektem budowlanym a przedmiarem robót, 
-	zwłoki Zamawiającego w udostępnieniu frontu robót lub zwłoki Zamawiającego w przekazaniu placu budowy;
-	Następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
-	Następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
c)	Kolejności i terminu wykonania robót określonych w harmonogramie realizacji robót,
d)	Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
-	Niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
-	Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: 
-	Zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót 
-	Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 
-	Pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
-	Zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji - kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót; 
-	Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;
-	Koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
-	Odmiennymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami terenowymi; 
-	Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych objętych przedmiotem umowy.
-	 Koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;
e)	Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
f)	Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w § 9 niniejszej umowy.
g)	Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:
-	Konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
-	Wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
-	Konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
-	W przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 9.

Wymagane zezwolenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać wykonanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonanie - co najmniej trzy roboty budowlane obejmujące roboty budowlane w budynkach o wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto każda. Pod pojęciem roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty wykonane na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagany potencjał

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana umiejętności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje -  osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osobą posiadająca uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Metoda wyboru wykonawcy

Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający dokona oceny Wykonawców według niżej wymienionych kryteriów. Za każde wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat kolejnej roboty budowlanej (w budynkach o wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto), Wykonawca otrzyma 2 pkt (maksymalnie 5 robót - 10 pkt). Maksymalnie można uzyskać w punktacji 10 pkt. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert 5 Wykonawców z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy ostatnie miejsce gwarantujące zaproszenie do złożenia ofert zajmie więcej Wykonawców, z taką samą liczbą punktów, Zamawiający zaprosi ich wszystkich do składania ofert. Zamawiający zastrzega, że dokonując oceny Wykonawców wg powyższych zasad nie będzie uwzględniał robót budowlanych wykazanych w oparciu o art. 26 ust. 2b.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.3.4) 2016-06-15
III.3.4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje - osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osobą posiadająca uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje -  osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Komentarze

comments powered by Disqus