Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-21
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
155707
Numer ogłoszenia wyników:
148028
Data składania ofert:
2016-08-10 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Miasto Łomża

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Stary Rynek 14
18 -400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 52513900000

Telefon: 86 2156711
Fax: 0862156706
E-mail: **********@um.lomza.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, w szczególności:
1. Prace zewnętrzne
- wykonanie fundamentów pod dźwig zewnętrzny 
- montaż dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych na dwie kondygnacje
- wykonanie schodów żelbetowych wyjściowych w ścianie szczytowej budynku 
    2. Prace wewnątrz budynku 
   Budowlane
  - wykucie otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych do dźwigu i schodów zewnętrznych
- rozbiórka ścianek działowych i wykonanie nowych w celu uzyskania wymaganego podziału pomieszczeń
      - wykonanie tynków gipsowych na ścianach
      - montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej
      - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
      - malowanie ścian i sufitów
      - przebudowa łazienki zgodnie z dokumentacją
      - zerwanie starych posadzek i wykonanie nowych zgodnie z dokumentacja (gres lub wykładzina)
Instalacje sanitarne 
     - wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej
      - montaż nowego osprzętu sanitarnego
   Instalacje elektryczne
      - montaż nowego osprzętu elektrycznego
     - wykonanie zasilania z głównej rozdzielni elektrycznej
     -ułożenie nowych przewodów elektrycznych zgodnie z dokumentacja 
     - montaż nowych opraw oświetleniowych 

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej specyfikacji
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MAR-TECH Mariusz Chludziński
Cena: 474 905,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 474 905,00 zł do 474 905,00 zł (od 97.53% do 97.53% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 486 911,53 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 96%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
Wartość procentowa kryterium: 4%
 

Wadium:

Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1243

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Inwestycji, pokój 216 ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy - załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Zamówienia dodatkowe

do 20 % zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wewnętrzne na budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym jedna za minimum 300 000,00 złotych brutto

Wymagana umiejętności

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą (posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.), niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. 
- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, który posiada doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu budową oraz 
- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami kwalifikacyjnymi na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych.
w/w osoby muszą mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach (tj. po uzyskaniu uprawnień)
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.2) 2016-08-05
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.10.2016
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016

Komentarze

comments powered by Disqus