Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 105350L, 105351L Dąbrowa, Wola Korybutowa- Kolonia - Etap II i III na terenie gm. Milejów

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-09
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141381
Numer ogłoszenia wyników:
142
Data składania ofert:
2017-01-09
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-09
Zamawiający

Gmina Milejów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Partyzancka 13A
21 -020 Milejów.
Województwo lubelskie.

REGON: 43101955000000

Telefon: 81 7572026
Fax: 0817572385
E-mail: **********@milejow.pl

CPV

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Milejów

45.11.10.00: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.10.00 Wyszukaj przetargi 45.11.10.00 w mieście Milejów

45.23.32.20: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szukaj przetargów 45.23.32.20 Wyszukaj przetargi 45.23.32.20 w mieście Milejów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ciągu dróg gminnych nr 105350L, 105351L Dąbrowa  Wola Korybutowa- Kolonia gm. Milejów - na odcinku 0,115 km.  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-0,115km; Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 wraz z wywozem-69,81m2; Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, formowanie i zagęszczanie - 44,0m3;  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp w nasypie - grunt kat. III-99,0m2; Części przelotowe przepustów drogowych z rur PP o średnicy 60 cm na ławie z betonu B15 gr. 35 cm-7,0m; Umocnienie wlotu i wylotu z przepustu brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie cementowej (2,0
m2/szt.)-4,0m2; Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV (poszerzenia istn. nawierzchni ,zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie-18,54m2; Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych-345m2; Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną-345m2;
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-367,6m2; Wyrównanie podbudowy (istn. nawierzchni) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm o średniej grubości do 10 cm-42,44m3; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm-345m2; Humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw przy grubości humusu 5 cm-99m2; Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. w-wy 15 cm-191,04m2; Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -bezprzekładkowych typu SP-04/2-84,0m. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie wymaganiami Zamawiającego. Szczegółowy opis i wszystkie elementy robót zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji budowlano-technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego. Roboty towarzyszące wchodzące w skład zamówienia: Realizacja wszelkich niezbędnych robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do należytego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonania i prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, sanitarnych, bhp, p.poż oraz wymagań Zamawiającego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o.
Cena: 53 789,14 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 53 789,14 zł do 53 789,14 zł (od 32.33% do 32.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 166 387,39 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus