PROWADZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-10
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164757
Numer ogłoszenia wyników:
178117
Data składania ofert:
2016-08-04 08:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grójecka 1/3
02 -019 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14299025400000

Telefon: 22 1885162
Fax: 221885163
E-mail: *.*******@dwwam.pl

CPV

92.00.00.00: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Szukaj przetargów 92.00.00.00 Wyszukaj przetargi 92.00.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć animacyjnych i sportowych  dla grup szkoleniowych przebywających w ośrodku, o charakterze dydaktycznym, rekreacyjnym i sportowym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: STREFA PRZYGODY-MACIEJ MICIELSKI
Cena: 34 593,75 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 34 593,75 zł do 63 652,50 zł (od 99.19% do 182.52% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 34 875,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: termin płatności
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rewita.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

DW WAM  Sp. z o.o. Oddział  Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek, pokój nr 215.

Warunki możliwej zmiany umowy

1.	Zmiany postanowień umowy mogą być dokonane w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki VAT.
2.	Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
3.Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia  dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania potencjału technicznego  dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagana umiejętności

Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany, gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób, w tym minimum 2 animatorów i 1 koordynatora, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SIWZ;

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Inne wymagane dokumenty

Koncepcję przeprowadzenia poszczególnych zajęć animacyjnych wymienione w opisie przedmiotu zamówienia z podziałem na grupy wiekowe

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Prowadzenie zajęć animacyjno-rozrywkowych dla gości Oddziału WDW Unieście
2014-03-28 TAK TAK 83 820,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus