Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-17
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
140947
Numer ogłoszenia wyników:
151902
Data składania ofert:
2016-08-24 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mińska 25
03 -808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108

Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

CPV

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Warszawa

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Warszawa

45.23.31.00: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.00 Wyszukaj przetargi 45.23.31.00 w mieście Warszawa

45.23.31.10: Roboty w zakresie budowy autostrad

Szukaj przetargów 45.23.31.10 Wyszukaj przetargi 45.23.31.10 w mieście Warszawa

71.22.00.00: Usługi projektowania architektonicznego

Szukaj przetargów 71.22.00.00 Wyszukaj przetargi 71.22.00.00 w mieście Warszawa

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Warszawa

71.33.00.00: Różne usługi inżynieryjne

Szukaj przetargów 71.33.00.00 Wyszukaj przetargi 71.33.00.00 w mieście Warszawa

71.42.00.00: Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Szukaj przetargów 71.42.00.00 Wyszukaj przetargi 71.42.00.00 w mieście Warszawa

34.92.21.00: Oznakowanie drogowe

Szukaj przetargów 34.92.21.00 Wyszukaj przetargi 34.92.21.00 w mieście Warszawa

44.42.34.00: Znaki i podobne elementy

Szukaj przetargów 44.42.34.00 Wyszukaj przetargi 44.42.34.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Jerzy Maliszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. EUROMETAL Jerzy Maliszczuk
Cena: 5 904 000,00 zł
Otrzymano: 6 ofert, w tym 3 oceniano, 3 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 5 904 000,00 zł do 15 510 430,08 zł (od 57.62% do 151.39% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 10 245 593,75 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100).

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zadań zakres których obejmował projektowanie i budowę lub projektowanie i przebudowę lub budowę lub przebudowę ekranów akustycznych o długości min. 3 km w każdym zadaniu.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy (pełniąca funkcję Kierownika Robót Konstrukcyjno - budowlanych) :
wymagana liczba osób:1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia przy realizacji 1 zadania zakres którego obejmował projektowanie i budowę lub projektowanie i przebudowę lub budowę lub przebudowę ekranów akustycznych o długości min. 3 km , na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Konstrukcyjno-budowlanych/drogowych

2. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót Energetycznych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia przy realizacji 1 zadania zakres którego obejmował projektowanie i budowę lub projektowanie i przebudowę lub budowę lub przebudowę sieci energetycznych, na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub 
Kierownika Robót Energetycznych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Energetycznych

3. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót Telekomunikacyjnych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia przy realizacji 1 zadania zakres którego obejmował projektowanie i budowę lub projektowanie i przebudowę lub budowę lub przebudowę sieci teletechnicznej, na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Telekomunikacyjnych
lub
Kierownika Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych

4. osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant Branży Konstrukcyjno-budowlanej:
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub przebudowę ekranów akustycznych o łącznej długości tych ekranów  min. 3 km,  na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta 
lub
Projektanta Drogowego/Konstrukcyjnego 
lub
Kierownik Zespołu Projektowego
Jako opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-01
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa, VII pietro
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa, VII pietro
IV.4.4) 2016-08-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro
IV.4.4). 2016-08-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2016 r. godzina 11:30, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro

Komentarze

comments powered by Disqus