Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Brześć Kujawski w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych tj. przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 62 z drogą wojewódzką Nr 268 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-05
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165833
Numer ogłoszenia wyników:
150596
Data składania ofert:
2016-08-23 09:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-05
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-05
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 6
85 -950 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 1751157500036

Telefon: 52 3234500
Fax: 0523234504,3234574
E-mail: ******@bydgoszcz.gddkia.gov.pl

CPV

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Bydgoszcz

45.11.13.00: Roboty rozbiórkowe

Szukaj przetargów 45.11.13.00 Wyszukaj przetargi 45.11.13.00 w mieście Bydgoszcz

45.23.31.40: Roboty drogowe

Szukaj przetargów 45.23.31.40 Wyszukaj przetargi 45.23.31.40 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.20: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szukaj przetargów 45.23.32.20 Wyszukaj przetargi 45.23.32.20 w mieście Bydgoszcz

45.23.31.61: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Szukaj przetargów 45.23.31.61 Wyszukaj przetargi 45.23.31.61 w mieście Bydgoszcz

45.23.31.62: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Szukaj przetargów 45.23.31.62 Wyszukaj przetargi 45.23.31.62 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.90: Instalowanie znaków drogowych

Szukaj przetargów 45.23.32.90 Wyszukaj przetargi 45.23.32.90 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.70: Malowanie nawierzchni parkingów

Szukaj przetargów 45.23.32.70 Wyszukaj przetargi 45.23.32.70 w mieście Bydgoszcz

45.11.27.10: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Szukaj przetargów 45.11.27.10 Wyszukaj przetargi 45.11.27.10 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.92: Instalowanie urządzeń ochronnych

Szukaj przetargów 45.23.32.92 Wyszukaj przetargi 45.23.32.92 w mieście Bydgoszcz

45.23.24.51: Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Szukaj przetargów 45.23.24.51 Wyszukaj przetargi 45.23.24.51 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Brześć Kujawski w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych tj. przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 62 z drogą wojewódzką Nr 268 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.
Cena: 1 467 851,75 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 467 851,75 zł do 1 834 799,30 zł (od 56.47% do 70.58% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 599 515,82 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji jakości
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Bydgoszczy
85-085 BYDGOSZCZ
UL. FORDOŃSKA 6

Warunki możliwej zmiany umowy

Zostały zawarte w SIWZ.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na przebudowie lub budowie dróg lub ulic klasy minimum G o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 złotych netto. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej, Wykonawcy spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy
- minimalna liczba osób: 1 osoba
- minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 
- minimalne doświadczenie zawodowe: 
doświadczenie przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy minimum G o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 złotych netto na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. 
        2) Obsługa geodezyjna - 1 zespół
- minimalne kwalifikacje zawodowe:
Wymagane uprawnienia na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. (z późniejszymi zmianami):
- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- geodezyjna obsługa inwestycji. 
 - minimalne doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie: przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. G w obsłudze geodezyjnej drogowych inwestycji liniowych.
UWAGA: Jeden zespół to jedna osoba posiadająca komplet wymaganych uprawnień lub  2 osoby, które łącznie posiadają komplet wymaganych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1) Ogłoszenia na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej, Wykonawcy spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 09:30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 09:30

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15,25 i 62 w miejscowości Strzelno w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15,25 i 62 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno - użytkową
2016-05-06 TAK TAK 2 310 640,74 zł 5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w miejscowości Kobylniki w ramach PBDK - program likwidacji miejsc niebezpiecznych tj. budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 412 wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno-użytkową
2016-06-01 TAK TAK 3 418 038,08 zł 5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Sępólno Krajeńskie - Inowrocław w tym odcinki: -Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Chojnicka) w km 91+866,95 do km 93+167,53 strona lewa, w zakresie wymiany nawierzchni chodników, dobudowy ścieżki rowerowej i utwardzenia wjazdu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; -Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Koronowska) w km 95+819,00 do km 95+952,00 w zakresie wymiany nawierzchni wjazdów, utwardzenia chodników i zatok komunikacji zbiorowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
2015-04-17 TAK TAK 996 634,23 zł 4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 na odcinku Tarkowo Górne - Stefanowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-06 TAK TAK 992 701,50 zł 2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 na odcinku Grudziądz- Iława od km 29+564,88 do km 30+567,31
2010-06-24 TAK TAK 5 391 454,51 zł 3

Komentarze

comments powered by Disqus