Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 w województwie kujawsko - pomorskim na odcinku Stopka - Okole

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-22
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165489
Numer ogłoszenia wyników:
148274
Data składania ofert:
2016-08-18 09:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 6
85 -950 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 1751157500036

Telefon: 52 3234500
Fax: 0523234504,3234574
E-mail: ******@bydgoszcz.gddkia.gov.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Bydgoszcz

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Bydgoszcz

45.22.00.00: Roboty inżynieryjne i budowlane

Szukaj przetargów 45.22.00.00 Wyszukaj przetargi 45.22.00.00 w mieście Bydgoszcz

45.11.30.00: Roboty na placu budowy

Szukaj przetargów 45.11.30.00 Wyszukaj przetargi 45.11.30.00 w mieście Bydgoszcz

45.11.13.00: Roboty rozbiórkowe

Szukaj przetargów 45.11.13.00 Wyszukaj przetargi 45.11.13.00 w mieście Bydgoszcz

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.20: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szukaj przetargów 45.23.32.20 Wyszukaj przetargi 45.23.32.20 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.53: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Szukaj przetargów 45.23.32.53 Wyszukaj przetargi 45.23.32.53 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.90: Instalowanie znaków drogowych

Szukaj przetargów 45.23.32.90 Wyszukaj przetargi 45.23.32.90 w mieście Bydgoszcz

45.23.32.92: Instalowanie urządzeń ochronnych

Szukaj przetargów 45.23.32.92 Wyszukaj przetargi 45.23.32.92 w mieście Bydgoszcz

45.23.24.20: Roboty w zakresie ścieków

Szukaj przetargów 45.23.24.20 Wyszukaj przetargi 45.23.24.20 w mieście Bydgoszcz

45.11.27.10: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Szukaj przetargów 45.11.27.10 Wyszukaj przetargi 45.11.27.10 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 w województwie kujawsko - pomorskim na odcinku Stopka - Okole
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.
Cena: 890 206,53 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 890 206,53 zł do 1 048 166,10 zł (od 81.53% do 95.99% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 091 911,27 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji jakości
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 złotych (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Warunki możliwej zmiany umowy

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy chodników lub ścieżek rowerowych w ciągu dróg publicznych klasy min. G, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN netto każde. 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej, Wykonawcy
spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 
Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik Budowy
- minimalna liczba osób: 1 osoba
- minimalne kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (bez ograniczeń)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 
- minimalne doświadczenie zawodowe: 
doświadczenie przy realizacji minimum dwóch zadań w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy chodników lub ścieżek rowerowych w ciągu dróg publicznych klasy min. G. o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto każde - na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1) Ogłoszenia na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony powyżej, Wykonawcy spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK25 na odcinku Okole - Tryszczyn w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2016-07-27 TAK TAK 862 302,10 zł 2
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadań inwestycyjnych polegających na uspokojeniu z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 zadań
2009-10-01 TAK TAK 409 200,00 zł 1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w województwie kujawsko-pomorskim na odcinku Sępólno Krajeńskie - Inowrocław w tym odcinki: -Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Chojnicka) w km 91+866,95 do km 93+167,53 strona lewa, w zakresie wymiany nawierzchni chodników, dobudowy ścieżki rowerowej i utwardzenia wjazdu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; -Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Koronowska) w km 95+819,00 do km 95+952,00 w zakresie wymiany nawierzchni wjazdów, utwardzenia chodników i zatok komunikacji zbiorowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
2015-04-17 TAK TAK 996 634,23 zł 4
Projekty wykonawcze na wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 1- droga krajowa nr 10- Przebudowa skrzyżowania Zielonczyn-Kruszyn. Zadanie nr 2- droga krajowa nr 10- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Sadki
2009-04-09 TAK NIE 0,00 zł 0
Projekty wykonawcze na wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 1- droga krajowa nr 10- Przebudowa skrzyżowania Zielonczyn-Kruszyn. Zadanie nr 2- droga krajowa nr 10- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Sadki.
2009-05-08 TAK NIE 0,00 zł 0

Komentarze

comments powered by Disqus