Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19, 28, 73 w województwie podkarpackim w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na cztery zadania

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-26
Adres specyfikacji:
Części:
TAK
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
160927
Numer ogłoszenia wyników:
149008
Data składania ofert:
2016-08-11 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Legionów 20
35 -959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 1751157500122

Telefon: 17 8534071
Fax: 0178623915,8537395
E-mail: *****@rzeszow.gddkia.gov.pl

CPV

45.23.31.30: Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

Szukaj przetargów 45.23.31.30 Wyszukaj przetargi 45.23.31.30 w mieście Rzeszów

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Rzeszów

45.11.27.00: Roboty w zakresie kształtowania terenu

Szukaj przetargów 45.11.27.00 Wyszukaj przetargi 45.11.27.00 w mieście Rzeszów

45.23.32.22: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Szukaj przetargów 45.23.32.22 Wyszukaj przetargi 45.23.32.22 w mieście Rzeszów

45.23.32.23: Wymiana nawierzchni drogowej

Szukaj przetargów 45.23.32.23 Wyszukaj przetargi 45.23.32.23 w mieście Rzeszów

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Rzeszów

45.23.24.52: Roboty odwadniające

Szukaj przetargów 45.23.24.52 Wyszukaj przetargi 45.23.24.52 w mieście Rzeszów

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Rzeszów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest  
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19,28,73 z podziałem na następujące zadania: 
Zadanie nr 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 województwie podkarpackim w m. Olszany w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Zadanie nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 województwie podkarpackim w m. Besko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Zadanie nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 województwie podkarpackim w m. Równe w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Zadanie nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 73 województwie podkarpackim w m. Kołaczyce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
Wyniki

Część przetargu: 2 - Zadanie nr 2: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 województwie podkarpackim w m. Besko w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wykonawca: Firma Star
Cena: 384 675,37 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 384 675,37 zł do 531 221,60 zł (od 105.14% do 145.2% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 365 853,66 zł

Część przetargu: 3 - Zadanie nr 3: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 województwie podkarpackim w m. Równe w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wykonawca: Firma Star
Cena: 239 729,46 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 239 729,46 zł do 319 126,65 zł (od 98.29% do 130.84% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 243 902,44 zł

Część przetargu: 4 - Zadanie nr 4: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 73 województwie podkarpackim w m. Kołaczyce w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Wykonawca: Firma Star
Cena: 604 427,54 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 604 427,54 zł do 949 938,47 zł (od 110.96% do 174.39% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 544 715,45 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 
Dla Zadania Nr 1- 7 000,00 PLN (słownie złotych- siedem tysięcy),
Dla Zadania Nr 2- 9 000,00 PLN (słownie złotych- dziewięć tysięcy)
Dla Zadania Nr 3- 6 000,00 PLN (słownie złotych- sześć tysięcy),
Dla Zadania Nr 4- 14 000,00 PLN (słownie złotych- czternaście tysięcy)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

SIWZ można pobrać ze strony
internetowej Zamawiającego lub nabyć w siedzibie, pokój nr 25. SIWZ na wniosek Wykonawcy może być
przesłana poczta. Cena brutto 436,00 zł+ koszty przesyłki

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie warunków zmian są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Wymagana wiedza

Zadanie 1 - Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1 zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 138 000,00 zł netto;

Zadanie 2 - Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1 zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej  182 000,00 zł netto;

Zadanie 3 - Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1 zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 122 000,00 zł netto;

Zadanie 4 - Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
1 zadania polegającego na budowie, przebudowie, remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 272 000,00 zł netto;


Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 nr 0, poz. 460 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych:
Zadanie 1 - wymagana liczba osób 1,
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania 
o łącznej wartości 138 000,00 zł netto, polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi min. G co najmniej; na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zadanie 2 - wymagana liczba osób 1,
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania 
o łącznej wartości 182 000,00 zł netto, polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi min. G co najmniej; na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zadanie 3 - wymagana liczba osób 1,
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania 
o łącznej wartości 122 000,00 zł netto, polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o klasie drogi min. G co najmniej; na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zadanie 4 - wymagana liczba osób 1,
doświadczenie zawodowe:
Doświadczenia w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania 
o łącznej wartości 272 000,00 zł netto zł netto, polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic 
o klasie drogi min. G co najmniej; na stanowisku: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający nie dopuszcza do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych przez tą samą osobę na więcej niż jednym zadaniu. 

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 nr 0, poz. 460 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Komentarze

comments powered by Disqus