Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-09-08, Brak wyników!
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166373
Data składania ofert:
2016-09-08 09:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sidorska 95/97
21 -500 Biała Podlaska.
Województwo lubelskie.

REGON: 3031070500000

Telefon: 83 3426530
Fax: 0833426531
E-mail: *.******@pwsz.bialapodlaska.pl

CPV

Treść przetargu:

Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Doświadczenie
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.pswbp.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Sekcja Zamówień Publicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 105A, pok. 3, 21 -500 Biała Podlaska, r.olczuk@pswbp.pl

Warunki możliwej zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K306/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejąca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe o parametrach technicznych i funkcjonalności identycznej lub lepszej niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
5. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu maksymalnie o 3 dni przy zachowaniu wszystkich wymaganych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, ich standardu, sposobu realizacji. Zmiana będzie dotyczyć terminu realizacji i terminu płatności zaliczki. W takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji lub realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, osób uczestniczących w wyjeździe, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami

Wymagane zezwolenia

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz musi być wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 196 z późn. zm.).

Wymagana wiedza

o	Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 15 osób obozu / kolonii / wycieczki składającej się z minimum 5 noclegów, 5 dniowego całodziennego wyżywienia, transportu. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
VI.4.4) 2016-08-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-08-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
VI.4.4) 2016-08-19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-08-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-08-26
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-08-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-09-05
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
II.1.7) 2016-09-05
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w podziale na zadania:
1. Zadanie nr 1 Bilety lotnicze,
2. Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Avilli,
3. Zadanie nr 3 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
4. Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie,
5. Zadanie nr 5 Przewóz uczestników,
6. Zadanie nr 6 Tłumacz,
7. Zadanie nr 7 Ubezpieczenie
II.2) 2016-09-05
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016
1. Zadanie nr 1 Bilety lotnicze w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Avilli w terminie 17-18.09.2016 r.
3. Zadanie nr 3 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w terminie 19-20.09.2016 r.
4. Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie w terminie 16-21.09.2016 r.
5. Zadanie nr 5 Przewóz uczestników w terminie 16-21.09.2016 r.
6. Zadanie nr 6 Tłumacz w terminie 17-20.09.2016 r.
7. Zadanie nr 7 Ubezpieczenie w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
II.1.6) 2016-09-05
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 63.51.10.00-4, 80.10.00.00-5
1. Zadanie nr 1: Bilety lotnicze - 34980000-0 Bilety przewozowe.
2. Zadanie nr 2: Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Avilli: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
3. Zadanie nr 3: Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;
4. Zadanie nr 4: Noclegi i wyżywienie: 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
5. Zadanie nr 5: Przewóz uczestników 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
6. Zadanie nr 6: Tłumacz: 
6.1. 79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
6.2. 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
7. Zadanie nr 7: Ubezpieczenie: 66512000-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
III. 3.1) 2016-09-05
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz musi być wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 196 z późn. zm.)
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie
III.3.2) 2016-09-05
Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 15 osób obozu / kolonii / wycieczki składającej się z minimum 5 noclegów, 5 dniowego całodziennego wyżywienia, transportu. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert
Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zadanie nr 1 Bilety lotnicze - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 dostaw odpowiadających swoim rodzajem tj. dostawa biletów lotniczych dla minimum 20 osobowej grupy każda dostawa.
2. Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Avilli. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę obejmującą zakresem kształcenie min. 20 osobowej grupy studentów / osób dorosłych np. organizacja kursu, szkolenia, wizyty studyjnej, staży, praktyk.
3. Zadanie nr 3 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę obejmującą zakresem kształcenie min. 20 osobowej grupy studentów / osób dorosłych np. organizacja kursu, szkolenia, wizyty studyjnej, staży, praktyk.
4. Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, organizacji minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 20 osobowej grupy minimum 5 noclegów oraz 5 dniowego całodziennego wyżywienia każda usługa. 
5. Zadanie nr 5 Przewóz uczestników - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, organizacji minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 20 osobowej grupy transportu na dystansie minimum 400 km każda usługa.
6. Zadanie nr 6 Tłumacz - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniu minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. usługi tłumaczenia ustnego spotkań z języka polskiego na hiszpański lub hiszpańskiego na polski. 
7. Zadanie nr 7 Ubezpieczenie - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. ubezpieczenie minimum 20 osobowej grupy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia każda usługa. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert
IV.2.1) 2016-09-05
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Doświadczenie - 5
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Zadanie nr 1 Bilety lotnicze: Cena brutto oferty - 100 pkt.
2. Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Avilli: Cena brutto oferty - 95 pkt., Doświadczenie - 5 pkt.
3. Zadanie nr 3 Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach: Cena brutto oferty - 95 pkt., Doświadczenie - 5 pkt.
4. Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie: Cena brutto oferty - 71,81pkt., Standard hotelu - 28,19 pkt.
5. Zadanie nr 5 Przewóz uczestników: Cena brutto oferty - 100 pkt.
6. Zadanie nr 6 Tłumacz: Cena brutto oferty - 85,713 pkt. Poziom znajomości języka - 14,287 pkt.
7. Zadanie nr 7 Ubezpieczenie: Cena brutto oferty - 82,415 pkt., Zwiększenie minimalnej stawki Kosztów Leczenia do kwoty minimum 20 0000 euro - 17,585 pkt.
IV.3) 2016-09-05
ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K306/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejąca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe o parametrach technicznych i funkcjonalności identycznej lub lepszej niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 5. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu maksymalnie o 3 dni przy zachowaniu wszystkich wymaganych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, ich standardu, sposobu realizacji. Zmiana będzie dotyczyć terminu realizacji i terminu płatności zaliczki. W takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji lub realizacji projektu pt.: Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, osób uczestniczących w wyjeździe, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami
ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K306/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji hotelu, w którym będą przebywać uczestnicy wizyty, w sytuacji poprawy warunków komunikacyjnych (krótszych dojazdów do uniwersytetu i wizytowanych przedsiębiorstw) lub poprawy standardu hotelu w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu
4. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejsca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe w tej samej miejscowości i standardzie i identycznym lub lepszym niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
5. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunków Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K306/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
6. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, osób uczestniczących w wyjeździe, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudniania studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
2016-07-27 TAK TAK 73 390,00 zł 49
Budowa budynku gospodarczego oraz dostawa wiaty składającej się na bazę rowerową budowaną w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Szlak Rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic
2014-04-14 TAK NIE 0,00 zł 0
Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2011-05-31 TAK TAK 5 166,00 zł 9
Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2012-02-24 TAK TAK 2 994,00 zł 19
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2013-03-12 TAK TAK 3 050,00 zł 17

Komentarze

comments powered by Disqus