Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudniania studentów kierunku Turystyka i Rekreacja

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-28
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166357
Numer ogłoszenia wyników:
149524
Data składania ofert:
2016-09-02 12:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sidorska 95/97
21 -500 Biała Podlaska.
Województwo lubelskie.

REGON: 3031070500000

Telefon: 83 3426530
Fax: 0833426531
E-mail: *.******@pwsz.bialapodlaska.pl

CPV

Treść przetargu:

Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudniania studentów kierunku Turystyka i Rekreacja
Wyniki

Część przetargu: 1 - Bilety lotnicze

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 38 000,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 31 000,00 zł do 38 000,00 zł (od 148.95% do 182.58% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 20 812,47 zł

Część przetargu: 2 - Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Grandzie

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 3 000,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 000,00 zł do 20 000,00 zł (od 150% do 1000% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 000,00 zł

Część przetargu: 3 - Wizyty studyjne w hotelach

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 1 200,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 200,00 zł do 10 120,00 zł (od 100% do 843.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 200,00 zł

Część przetargu: 4 - Noclegi i wyżywienie

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 15 500,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 15 500,00 zł do 22 000,00 zł (od 87.35% do 123.98% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 17 744,44 zł

Część przetargu: 5 - Przewóz uczestników

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 11 200,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 11 200,00 zł do 13 000,00 zł (od 86.15% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 13 000,00 zł

Część przetargu: 6 - Tłumacz

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 4 000,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 000,00 zł do 4 000,00 zł (od 75% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 4 000,00 zł

Część przetargu: 7 - Ubezpieczenie

Wykonawca: Sportpol Wiesław Krawczyński
Cena: 490,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 1 oceniano, 6 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 490,00 zł do 800,00 zł (od 136.69% do 223.17% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 358,47 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Doświadczenie
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.pswbp.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Sekcja Zamówień Publicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 105A, pok. 3, 21 -500 Biała Podlaska, r.olczuk@pswbp.pl.

Warunki możliwej zmiany umowy

1.	Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
2.	Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K283/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K283/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
3.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4.	Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejąca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe o parametrach technicznych i funkcjonalności identycznej lub lepszej niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
5.	Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
6.	Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu maksymalnie o 3 dni przy zachowaniu wszystkich wymaganych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, ich standardu, sposobu realizacji. Zmiana będzie dotyczyć terminu realizacji i terminu płatności zaliczki. W takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji lub realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu.
7.	Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, osób uczestniczących w wyjeździe, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami

Wymagane zezwolenia

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz musi być wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 196 z późn. zm.).

Wymagana wiedza

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 15 osób obozu / kolonii / wycieczki składającej się z minimum 5 noclegów, 5 dniowego całodziennego wyżywienia, transportu. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-08-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska, pok. 214
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 9:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska, pok. 214
IV.4.4) 2016-08-19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 9:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska, pok. 214
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska, pok. 214
IV.4.4) 2016-08-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
IV.4.4) 2016-08-26
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska.
II.1.7) 2016-08-30
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w podziale na zadania:
1.	Zadanie nr 1 Bilety lotnicze,
2.	Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Granadzie,
3.	Zadanie nr 3 Wizyty studyjna w hotelach,
4.	Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie,
5.	Zadanie nr 5 Przewóz uczestników,
6.	Zadanie nr 6 Tłumacz,
7.	Zadanie nr 7 Ubezpieczenie
II.2) 2016-08-30
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
1.	Zadanie nr 1 Bilety lotnicze: w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2.	Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Granadzie: w terminie 15-16.09.2016 r.
3.	Zadanie nr 3 Wizyty studyjna w hotelach: w terminie 17-19.09.2016 r.
4.	Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie: w terminie 14-20.09.2016 r.
5.	Zadanie nr 5 Przewóz uczestników: w terminie 14-20.09.2016 r.
6.	Zadanie nr 6 Tłumacz w terminie: 15-19.09.2016 r.
7.	Zadanie nr 7 Ubezpieczenie: w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
II.1.6) 2016-08-30
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4, 63.51.10.00-4, 80.10.00.00-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
1. Zadanie nr 1: Bilety lotnicze - 34980000-0 Bilety przewozowe.
2. Zadanie nr 2: Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Granadzie: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.
3. Zadanie nr 3: Wizyty studyjna w hotelach: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;
4. Zadanie nr 4: Noclegi i wyżywienie: 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
5. Zadanie nr 5: Przewóz uczestników 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
6. Zadanie nr 6: Tłumacz: 
6.1. 79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.
6.2. 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
7. Zadanie nr 7: Ubezpieczenie: 66512000-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
III.3.1) 2016-08-30
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz musi być wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 196 z późn. zm.).
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie
II.3.2) 2016-08-30
Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 15 osób obozu / kolonii / wycieczki składającej się z minimum 5 noclegów, 5 dniowego całodziennego wyżywienia, transportu. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1. Zadanie nr 1 Bilety lotnicze - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 dostaw odpowiadających swoim rodzajem tj. dostawa biletów lotniczych dla minimum 20 osobowej grupy każda dostawa.
2. Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Granadzie. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę obejmującą zakresem kształcenie min. 20 osobowej grupy studentów / osób dorosłych np. organizacja kursu, szkolenia, wizyty studyjnej, staży, praktyk.
3. Zadanie nr 3 Wizyty studyjna w hotelach. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę obejmującą zakresem kształcenie min. 10 osobowej grupy studentów / osób dorosłych np. organizacja kursu, szkolenia, wizyty studyjnej, staży, praktyk.
4. Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, organizacji minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 20 osobowej grupy minimum 5 noclegów oraz 5 dniowego całodziennego wyżywienia każda usługa. 
5. Zadanie nr 5 Przewóz uczestników - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, organizacji minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. organizacja dla minimum 20 osobowej grupy transportu na dystansie minimum 400 km każda usługa.
6. Zadanie nr 6 Tłumacz - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniu minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. usługi tłumaczenia ustnego spotkań z języka polskiego na hiszpański lub hiszpańskiego na polski. 
7. Zadanie nr 7 Ubezpieczenie - Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 5 usług odpowiadających swoim rodzajem tj. ubezpieczenie minimum 20 osobowej grupy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Kosztów Leczenia każda usługa. Usługa musi się rozpocząć i zakończyć przed terminem składania ofert
IV.2.1) 2016-08-30
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
    1 - Cena - 95
    2 - Doświadczenie - 5
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1.	Zadanie nr 1 Bilety lotnicze:
1.1.	Cena brutto oferty - 100 pkt.
2.	Zadanie nr 2 Wizyty studyjne oraz zajęcia na Uniwersytecie w Granadzie:
2.1.	Cena brutto oferty - 95 pkt.
2.2.	Doświadczenie - 5 pkt.
3.	Zadanie nr 3 Wizyty studyjna w hotelach:
3.1.	Cena brutto oferty - 95 pkt.
3.2.	Doświadczenie - 5 pkt.
4.	Zadanie nr 4 Noclegi i wyżywienie:
4.1.	Cena brutto oferty - 71,81pkt.
4.2.	Standard hotelu - 28,19 pkt.
5.	Zadanie nr 5 Przewóz uczestników:
5.1.	Cena brutto oferty - 100 pkt.
6.	Zadanie nr 6 Tłumacz:
6.1.	Cena brutto oferty - 85,713 pkt.
6.2.	Poziom znajomości języka - 14,287 pkt.
7.	Zadanie nr 7 Ubezpieczenie:
7.1.	Cena brutto oferty - 82,415 pkt.
7.2.	Zwiększenie minimalnej stawki Kosztów Leczenia do kwoty minimum 20 0000 euro - 17,585 pkt.
IV.3) 2016-08-30
ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K283/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K283/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejąca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe o parametrach technicznych i funkcjonalności identycznej lub lepszej niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 5. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu maksymalnie o 3 dni przy zachowaniu wszystkich wymaganych świadczeń składających się na przedmiot zamówienia, ich standardu, sposobu realizacji. Zmiana będzie dotyczyć terminu realizacji i terminu płatności zaliczki. W takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej jej realizacji lub realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 7. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, osób uczestniczących w wyjeździe, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami
ZMIANA UMOWY:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1.	Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia problemów finansowych po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
2.	Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia zmian w projekcie pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K283/15 lub zmian wynikających z samej realizacji wniosku nr POWR.03.01.00-00-K283/15 mających wpływ na przedmiot i warunki umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, obniżenia lub zwiększenia wynagrodzenia jedynie o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, terminu realizacji itp., w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji w/w projektu i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
3.	Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji hotelu, w który będą przebywać uczestnicy wizyty, w sytuacji poprawy warunków komunikacyjnych (krótszych dojazdów do uniwersytetu i wizytowanych hoteli) lub poprawy standardu hotelu w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wniosek nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
4.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5.	Zmiana postanowień umowy może dotyczyć przedmiotu umowy w zakresie np.: miejąca noclegowego, menu itp. w stosunku do oferty w sytuacji gdy np.: zarezerwowane miejsca noclegowe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie zostaną ostatecznie udostępnione a Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności tj. podpisał wstępną umowę lub dokonał stosownych przedpłat związanych z rezerwacją. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu miejsca noclegowe o parametrach technicznych i funkcjonalności identycznej lub lepszej niż skazane w ofercie oraz SIWZ i przedstawić na piśmie propozycje zmian w zakresie np.: lokalizacji, standardu hotelu itp. W/w zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji akceptacji w/w zmiany zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
6.	Zmiana postanowień umowy może dotyczyć ilości osób uczestniczących w wyjeździe w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Stron umowy (choroby studentów, zdarzenia losowe itp.) będą musiały ulec zmianie ilości uczestników w takiej sytuacji zmianie ulegnie umowa w zakresie koniecznym do jej prawidłowej realizacji lub realizacji projektu pt. Kompetentni na rynku pracy - Program Rozwoju Kompetencji na rzecz dalszego kształcenia i zatrudnienia studentów kierunku Turystyka i Rekreacja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.01.00-00-K283/15 i zmiana taka zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu. 
Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, zarówno ze strony Zamawiającego, osób uczestniczących w wyjeździe, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony itp. podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy i zostaną wprowadzone po pisemnej informacji przekazanej pomiędzy stronami
IV.4.4) 2016-08-30
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2016 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97, 21 -500 Biała Podlaska

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Organizacja wizyty studyjnej w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. Przyszłość budowana kompetencjami - wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku pracy studentów kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość
2016-07-27 TAK NIE 0,00 zł 0
Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2011-05-31 TAK TAK 5 166,00 zł 9
Przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2012-02-24 TAK TAK 2 994,00 zł 19
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych pracodawców prowadzonych w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Przejdźmy do praktyki! - Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy
2013-03-12 TAK TAK 3 050,00 zł 17
Budowa budynku gospodarczego oraz dostawa wiaty składającej się na bazę rowerową budowaną w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt.: Szlak Rowerowy - Śladami Nadbużańskich Tajemnic
2014-04-14 TAK NIE 0,00 zł 0

Komentarze

comments powered by Disqus