Organizacja i prowadzenie 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionanalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.1/ Poddziałanie 9.1.6.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-21
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166235
Numer ogłoszenia wyników:
688
Data składania ofert:
2016-08-11 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lędziny

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lędzińska 24
43 -140 Lędziny.
Województwo śląskie.

REGON: 27628989000000

Telefon: 32 3240816
Fax: 323240816
E-mail: ****@powiatbl.pl

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5-ciu Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS) na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminach: Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski dla uczestników projektu pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie wraz z otoczeniem. W ramach każdego z pięciu prowadzonych Międzypokoleniowych Klubów Spotkań zostaną zorganizowane i przeprowadzone następujące warsztaty:1-Warsztaty ze zdrowego stylu żywienia - 40h dydaktycznych zajęć, 2- Warsztaty z samoobrony - 36h dydaktycznych zajęć, 3- Warsztaty sportowe Nordic Walking - 40h dydaktycznych zajęć, 4- Warsztaty z wizażu (makijaż, ubiór, fryzura) - 40h dydaktycznych zajęć, 5-Warsztaty z modelarstwa - 36h dydaktycznych zajęć, 6-Warsztaty z rękodzieła - 40h dydaktycznych zajęć, 7- Warsztaty florystyczne - 40h dydaktycznych zajęć.Zamawiający skieruje na warsztaty łącznie 85 uczestników projektu z maksymalnie 170 osobami z ich otoczenia (max. 2 osoby z otoczenia na 1 uczestnika projektu, co daje łącznie liczbę maksymalnie 255 osób).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski
Cena: 168 640,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 168 640,00 zł do 358 275,00 zł (od 100.81% do 214.18% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 167 280,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Doświadczenie Wykonawcy
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.pcpr.powiatbl.pl/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny

Warunki możliwej zmiany umowy

Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej, w szczególności w zakresie: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od obu Stron Umowy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przesunięciu za uprzednią zgodą Zamawiającego o termin nie dłuższy, niż o czas trwania tych okoliczności, b) zmiany uczestników warsztatów w przypadku rezygnacji bądź wykreślenia osób z listy uczestników warsztatów - Zamawiający ma wówczas prawo skierować inną osobę na jej miejsce. Przewiduje się w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ppkt a), b), c). W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia  wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie  do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń  publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio  wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ppkt a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ppkt b) i c)

Wymagane zezwolenia

Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, co najmniej trzy usługi szkoleniowe o zakresie porównywalnym do przedmiotowego zamówienia. Za taką usługę Zamawiający uzna przeprowadzenie szkoleń, na podstawie nie więcej niż jednej umowy zawartej z tym samym podmiotem, która spełnia łącznie następujące warunki: a) w wyniku wykonania usługi przeszkolono łącznie co najmniej 200 osób (przy czym Zamawiający dopuszcza, aby wymagana liczba 200 osób została osiągnięta wskutek zrealizowania usługi w kilku grupach i w różnych odstępach czasu np. na podstawie 1 umowy zawartej z jednym Zamawiającym Wykonawca przeprowadził szkolenie dla 10 grup po 20 osób każda), b) organizacja usługi szkoleniowej obejmowała wymóg prowadzenia zajęc w minimum trzech różnych lokalizacjach.

Wymagany potencjał

Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagana umiejętności

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:a) pięcioma różnymi osobami posiadającymi wykształcenie minimum  ponadgimnazjalne oraz z minimum rocznym doświadczeniem w zakresie wykonywania czynności biurowo-administracyjnych, które będą pełnić obowiązki Liderów-Animatorów Lokalnych odpowiedzialnych za zapewnienie obsługi administracyjno-organizacyjnej warsztatów w każdym z 5-ciu MKS, b) specjalistyczną kadrą do prowadzenia warsztatów gwarantującą  profesjonalne wykonanie usługi, tj. co najmniej siedmioma różnymi osobami pełniącymi rolę instruktorów zajęć (po 1 osobie na każdy odrębny temat warsztatów), posiadającymi odpowiednią wiedzę , kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w obszarze tematyki, w której będzie prowadzić zajęcia realizując niniejsze zamówienie, w wymiarze minimum 250h dydaktycznych (przez 1h dydaktyczną rozumie się nie mniej niż 45 minut). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza sytuacji łączenia w zakresie jednej osoby funkcji osób wskazanych w ppkt a) i b) powyżej. Powyższe oznacza także, że każda z osób określonych w ppkt a) i b) (posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie) musi być inną, odrębną osobą tj. zespół osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia musi składać się z minimum 12 różnych osób spełniających odpowiednie warunki. Zajęcia z każdego warsztatu powinien prowadzić instruktor nie prowadzący zajęć z inną grupą.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.16 2016-07-27
Projekt pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt pt. Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe

Komentarze

comments powered by Disqus