Opracowanie dokumentacji technicznych remontu budynków świetlic wiejskich oraz zagospodarowania terenów na centra wsi.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
740
Numer ogłoszenia wyników:
740
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Gmina Skierbieszów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Rynek 1
22 -420 Skierbieszów.
Województwo lubelskie.

REGON: 95036856900000

Telefon: 84 6213670
Fax: 0846213670
E-mail: ************@zgwrp.org.pl

CPV

71.22.00.00: Usługi projektowania architektonicznego

Szukaj przetargów 71.22.00.00 Wyszukaj przetargi 71.22.00.00 w mieście Skierbieszów

71.22.30.00: Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 71.22.30.00 Wyszukaj przetargi 71.22.30.00 w mieście Skierbieszów

71.24.20.00: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Szukaj przetargów 71.24.20.00 Wyszukaj przetargi 71.24.20.00 w mieście Skierbieszów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie branż dla poszczególnych części zamówienia. Przedmiot zamówienia zastał podzielony na 9 części tj.:

1.CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie parku w miejscowości Skierbieszów
Zagospodarowanie parku na osiedlu POM w miejscowości Skierbieszów - działki nr ewid. 2843/20, 2843/21, 199/1, obejmujące m.in.:
- Droga dojazdowa
- Remont schodów z barierką
- Oświetlenie parku
- Mała architektura (alejki, ławki, kosze na śmieci) 
- Ewentualne nasadzenia w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków
- Dokumentację należy opracować zgodnie z warunkami wydanymi przez Konserwatora zabytków w załączeniu.
Dla terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (symbol na rys. planu: D.12.ZN, 72 KDD)
2.CZĘŚĆ II - Adaptacja budynku na gminną bibliotekę publiczną
Remont generalny budynku obsługi szkół w Skierbieszowie na działce nr ewid. 1306/3, obejmujący m.in.:
- Remont całkowity zewnętrzny budynku z przystosowaniem na bibliotekę publiczną (w tym także docieplenie ścian i elewacja zewnętrzna)
- Remont całkowity wewnętrzny  (w tym także tynki, podłogi, ewentualne wylewki, zmiana układu pomieszczeń itp.)
- Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu (ewentualnie zmiana konstrukcji dachu) wraz z orynnowaniem i odwodnieniem
- Dojścia, dojazdy
- Wewnętrzne instalacje sanitarne z wykorzystaniem istniejącego przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
- Dostosowanie instalacji c.o. do instalacji c.o. z budynku szkoły znajdującej się w odległości 15m 
Dla terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (symbol na rys. planu: D.46.U).

3.CZĘŚĆ III  - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Podhuszczka

Remont świetlicy w miejscowości Podhuszczka - dla terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (symbol na rys. planu: I.2.U) - działka nr ewid. 80/2, obejmujący m.in.:
- Wymiana dachu z orynnowaniem
- Odwodnienie budynku
- Ocieplenie i elewacja zewnętrzna
- Remont generalny wewnętrzny w tym m.in. posadzki, płytki, tynki 
- Dojścia dojazdy, chodniki,
- Wymiana drzwi i okien
- Wewnętrzne ogrzewanie budynku typu kominek
- Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z zaprojektowaniem zbiornika na ścieki typu szambo i wykorzystaniem istniejącego przyłącza wodociągowego
- Wymiana instalacji elektrycznej
- Zagospodarowanie terenu wokół - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
- Stworzenie miejsca rekreacji (np. boisko, mini plac zabaw)

4.CZĘŚĆ IV - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Kalinówka

Remont świetlicy w miejscowości Kalinówka -- działka nr ewid.  649, obejmujący m.in.:
- Remont świetlicy
- Zagospodarowanie terenu wokół  - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
- Dojścia, dojazdy, chodniki, droga dojazdowa utwardzona
- Elewacja, orynnowanie, odwodnienie
- Remont generalny wewnętrzny w tym m.in. posadzki, płytki, tynki 
- Wewnętrzne ogrzewanie budynku typu Kominek
- Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z zaprojektowanie zbiornika na ścieki typu szambo z wykorzystaniem przyłącza wodociągowego
- Instalacje elektryczne
Dla działki 649 brak jest planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

5.CZĘŚĆ V - Rozbudowa i remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Sulmice

Remont świetlicy w miejscowości Sulmice - brak planu zagospodarowania przestrzennego- działka nr ewid. 870, 1186, obejmujący m.in.:
- Odgrzybienie
- Remont generalny wewnętrzny świetlicy
- Klatka schodowa
- Dojazd utwardzony drogą na działce nr 1186 
- Chodniki dojścia, dojazd do garażu
- Wewnętrzne ogrzewanie budynku typu kominek
- Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z zaprojektowaniem zbiornika na ścieki typu szambo i studni głębinowej (brak sieci wodociągowej)
- Instalacje elektryczne
-  Wymiana pokrycia dachowego oraz ewentualna zmiana konstrukcji dachowej
- Zagospodarowanie terenu wokół  -mała architektura (np. zadaszone miejsce z ławkami, miejsce na grill ognisku itp.), nasadzenia drzew i krzewów

6.CZĘŚĆ VI - Remont budynku świetlicy w miejscowości Skierbieszów Kolonia

Remont budynku świetlicy w miejscowości Skierbieszów Kolonia, obejmujący m.in.:
- Remont świetlicy wewnętrzny (w tym. m.in. tynki, podłogi 
- Zagospodarowanie terenu wokół - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
- Dojścia, dojazdy, chodniki
- Elewacja, orynnowanie, odwodnienie
- Wewnętrzne ogrzewanie budynku typu kominek
- Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z zaprojektowaniem zbiornika na ścieki typu szambo i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
- Możliwa konieczność wymiany instalacji elektrycznej
Dla terenu jest opracowany plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

7.CZĘŚĆ VII - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Hajowniki

Remont świetlicy w miejscowości Hajowniki - dla terenu jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, symbol L.8.U, działka nr 291, obejmujący m.in.:
- Remont generalny świetlicy wewnętrzny i zewnętrzny (m.in. tynki podłogi, docieplenie ścian i elewacja zewnętrzna
- Zagospodarowanie terenu wokół - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
- Dojścia, dojazdy, chodniki
- Elewacja, orynnowanie, odwodnienie
- Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego 
- Wewnętrzne ogrzewanie budynku typu kominek
- Instalacje sanitarne wewnętrzne wraz z zaprojektowanie zbiornika na ścieki typu szambo
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
- Mini miejsce rekreacji (np. plac zabaw, boisko)

8.CZĘŚĆ VIII - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zawoda
Zagospodarowanie centrum miejscowości Zawoda na działce nr 2832, poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej remont zewnętrzny,  obejmujące m.in.:
- Stworzenie mini miejsca rekreacji
- Zagospodarowanie terenu wokół - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
- Dojścia, dojazdy, chodniki
- Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy elewacja zewnętrzna wraz z orynnowaniem i odwodnieniem
- Utwardzenie drogi dojazdowej
Dla terenu nie ma opracowanego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

9.CZĘŚĆ IX - Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębowiec Kolonia
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębowiec Kolonia na działce nr  962, , obejmujące m.in.: 
- Stworzenie mini miejsca rekreacji - np. rodzinny plac zabaw, boisko
- Zagospodarowanie dwóch kontenerów na potrzeby magazynku na sprzęt.
- Zagospodarowanie terenu wokół - mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów
Dla terenu jest opracowany Plan Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego. 
Szczegółowy zakres prac projektowych należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji zakresu prac projektowych opisanych w pkt III SIWZ. Zaleca się dokonanie oględzin w terenie przed złożeniem oferty.
Do wyceny należy ująć opracowanie projektów budowlano - wykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich  sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestycyjnego obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), wersja elektroniczna dokumentów wskazanych dokumentów oraz projektów budowlano - wykonawczych.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Zagospodarowanie parku w miejscowości Skierbieszów

Wykonawca: Architektoniczna Pracownia Projektowa PROJEKT mgr inż. Lilianna Fijołek - Jędruszczak,
Cena: 24 600,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 24 600,00 zł do 27 060,00 zł (od 100.86% do 110.95% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 24 390,24 zł

Część przetargu: 2 - Adaptacja budynku na gminną bibliotekę publiczną

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 13 407,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 13 407,00 zł do 37 515,00 zł (od 48.5% do 135.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 27 642,28 zł

Część przetargu: 3 - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Podhuszczka

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 12 915,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 12 915,00 zł do 37 515,00 zł (od 49.64% do 144.2% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 26 016,26 zł

Część przetargu: 4 - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Kalinówka

Wykonawca: Mgr inż. arch. Kuśmierz Lech
Cena: 33 210,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 33 210,00 zł do 35 670,00 zł (od 163.39% do 175.5% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 20 325,20 zł

Część przetargu: 5 - Rozbudowa i remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Sulmice

Wykonawca: Mgr inż. arch. Kuśmierz Lech
Cena: 40 590,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 40 590,00 zł do 49 200,00 zł (od 134.93% do 163.56% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 30 081,30 zł

Część przetargu: 6 - Remont budynku świetlicy w miejscowości Skierbieszów Kolonia

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 11 193,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 11 193,00 zł do 50 430,00 zł (od 39.34% do 177.23% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 28 455,28 zł

Część przetargu: 7 - Remont generalny budynku świetlicy w miejscowości Hajowniki

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 13 776,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 13 776,00 zł do 36 900,00 zł (od 45.8% do 122.67% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 30 081,30 zł

Część przetargu: 8 - Zagospodarowanie centrum miejscowości Zawoda

Wykonawca: PIE-MONT Firma Projektowo - Usługowa
Cena: 13 530,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 13 530,00 zł do 18 450,00 zł (od 110.95% do 151.29% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 12 195,12 zł

Część przetargu: 9 - Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębowiec Kolonia

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Matej
Cena: 8 487,00 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 8 487,00 zł do 22 140,00 zł (od 80.3% do 209.48% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 10 569,13 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus