Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami dla zadań, pełnienie nadzoru autorskiego dla nw. zadań w ramach zadania nr 12840: Część I - remont nawierzchni dróg, chodników i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 12840. Część II - budowa placu musztry i apelowego w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 13741.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-05-06
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
20831
Numer ogłoszenia wyników:
50235
Data składania ofert:
2016-03-11 10:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Jana z Kolna 8b
81 -912 Gdynia.
Województwo pomorskie.


Telefon: 58 6266154
Fax: (058)6207144
E-mail: *******@MW.mil.pl

CPV

71.22.10.00: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 71.22.10.00 Wyszukaj przetargi 71.22.10.00 w mieście Gdynia

71.24.80.00: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Szukaj przetargów 71.24.80.00 Wyszukaj przetargi 71.24.80.00 w mieście Gdynia

Treść przetargu:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami dla zadań, pełnienie nadzoru autorskiego dla nw. zadań w ramach zadania nr 12840:
Część I - remont nawierzchni dróg, chodników i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 12840.
Część II - budowa placu musztry i apelowego w kompleksie wojskowym w Redzikowie - zadanie nr 13741.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Tym - Bud Zakład Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski
Cena: 168 500,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 4 oceniano, 3 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 98 400,00 zł do 441 570,00 zł (od 39.08% do 175.36% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 251 801,12 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Gwarancja jakości
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
IV piętro, pokój 406

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z SIWZ

Wymagane zezwolenia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny, przeznaczony 
do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w Rozdziale 8 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że posiada własny akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli Zastrzeżone.

Wymagana wiedza

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
2 prace projektowe oraz wykażą doświadczenie w zakresie projektowania, budowy lub przebudowy lub remontu dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie itp.) w zakresie min. 10.000 m2, drogi klasy min. L lub D;
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 prac projektowych w zakresie projektowania, budowy lub przebudowy lub remontu dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie itp.) w zakresie min. 10.000 m2, drogi klasy min. L lub D, oraz
b) dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiającego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2) ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. 

W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust.1 pkt. 2) ustawy PZP, tj. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.

Wymagana umiejętności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) dysponują projektantami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, tj. 
- co najmniej 1 projektantem branży architektonicznej,
- co najmniej 1 projektantem branży konstrukcyjnej,
- co najmniej 1 projektantem branży elektrycznej,
- co najmniej 1 projektantem branży sanitarnej,
- co najmniej 1 projektantem branży drogowej,
posiadającymi zaświadczenia o przynależności do odpowiednio Polskiej Izby Architektów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającymi uprawnienia budowlane oraz przynależącymi do Izby Inżynierów Budownictwa, którzy posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
b) dysponują uprawnionym geodetą posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
c) dysponują pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a) Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, uprawnieniach i posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa i zaświadczeniach o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, jeżeli są wymagane.
3) Ważna informacja:
a) Wstęp Obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie Pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 roku Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U.MON z 2012 r. poz.33). Powyższe ma również zastosowanie do czynności OTWARCIA OFERT - Obcokrajowcy będą wpuszczani 
do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu w/wym. Pozwoleń.
b) W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa RZI w Gdyni o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz.33). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych :
- imię i nazwisko osoby,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,
- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,
- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.
c) Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy Jednorazowego pozwolenia uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie Jednorazowego pozwolenia jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
a) posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
2) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 
a)	Wykonawca do oferty załączy kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł,
b) w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, tj. posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Wykonawca do oferty załączy oryginalne oświadczenie tego podmiotu, iż ponosi on razem z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za sytuacje powstałe w trakcie realizacji umowy związane z jej finansowaniem.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.6) 2016-03-01
Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy oprócz dokumentów, o których mowa powyżej powinni przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
1. Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy oprócz dokumentów, o których mowa powyżej powinni przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, tj. przedłoży Zamawiającemu dowody świadczące o tym, że podjął on konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu jego obowiązków zawodowych w przyszłości oraz dowody, że naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.4.4 2016-03-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2016, godzina 10:30, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia, II piętro, pokój 203.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016, godzina 10:30, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia, II piętro, pokój 203.

Komentarze

comments powered by Disqus