ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-01-12
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
352136
Numer ogłoszenia wyników:
2775
Data składania ofert:
2015-12-31 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-01-12
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-01-12
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Troszyn w 2016 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 6 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MPK PURE HOME Sp. z o.o., Spółka Komandytowa
Cena: 415 164,01 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 415 164,01 zł do 505 440,00 zł (od 121.19% do 147.55% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 342 562,32 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności faktur
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Informacja na temat wadium: 1. Informacje ogólne. 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł słownie : dziesięć tysięcy złotych, 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 42 8915 0003 0010 0003 2000 0250 . Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. 3) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn w sekretariacie, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 5)W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczenie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust. 4a, oraz z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 4. Zwrot wadium: 1)Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.4.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie ul. Słowackiego 13 07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp.: 2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 3)wystąpienie okoliczności uzasadniających dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4)konieczność zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu dotychczasowej częstotliwości odbioru odpadów według umowy. 5)Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego wyżej termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 6)Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) zmiany liczby mieszkańców, dla których wykonawca będzie świadczył usługę odbioru odpadów komunalnych o powyżej 5 % w stosunku do liczby mieszkańców wykazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); b)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Troszyn, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);

Wymagana wiedza

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje : a) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) ; b) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) ; c) co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122); d) bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Troszyn, usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122).

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Komentarze

comments powered by Disqus