ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TROSZYN W ROKU 2015

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-01-15
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
409298
Numer ogłoszenia wyników:
9748
Data składania ofert:
2014-12-23 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-01-15
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-01-15
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie gminy Troszyn w 2015 roku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MPK Sp. z o.o.
Cena: 369 967,31 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 2 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 334 455,61 zł do 415 666,08 zł (od 99.64% do 123.84% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 335 648,88 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności faktur
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Wymagane zezwolenia

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą   o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
b)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Troszyn, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399  ze zm.);

Wymagana wiedza

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje  : 
a)co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b)co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
c)co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
d)bazą magazynowo - transportową, która spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Komentarze

comments powered by Disqus