Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-07-26, Brak wyników!
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
143273
Data składania ofert:
2016-07-26 10:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Gmina Białogard

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wileńska 8
78 -200 Białogard.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 53206200000

Telefon: 94 3124401
Fax: 0943127844
E-mail: **.**********@wp.pl

Treść przetargu:

odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), odpadów zielonych (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (19 12 12) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białogard;
2. odbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: papier (15 01 01, 20 01 01), szkło (15 01 07, 20 01 02), tworzywa sztuczne (15 01 02, 20 01 39), metale (15 01 04, 20 01 40), odpady biodegradowalne (20 01 08), inne frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny (15 01 06, 20 01 99), tekstylia (15 01 09, 20 01 10 , 20 01 11 ), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), inne odpady - z cmentarzy - nieulegające biodegradacji (20 02 03), od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z ustawionych na terenie Gminy Białogard pojemników zbiorczych;
3. odbieranie i zagospodarowanie:
a. odpadów niebezpiecznych, tj. farb (20 01 27; 20 01 28), rozpuszczalników ( 20 01 13), detergentów i innych (20 01 29; 20 01 30, 20 01 14; 20 01 15; 20 01 17), środków ochrony roślin (20 01 19; 20 01 80); leków (20 01 31, 20 01 32); baterii i akumulatorów (20 01 33; 20 01 34) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard;
b. odpadów remontowo-budowlanych (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 02, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard.
5. 1. 2. Przedmiotem	zamówienia jest dostarczenie do nieruchomości, których właściciele zgłoszą potrzebę przekazania zgromadzonych odpadów zielonych, pojemników lub worków w liczbie zależnej od ilości zgłoszonych do odebrania odpadów. Ww. pojemniki powinny pozostać do dyspozycji Właściciela przez okres umożliwiający ich napełnienie zgromadzonymi odpadami zielonymi (w zależności od potrzeb, maksymalnie do 4 dni, od dnia dostarczenia).
5. 1. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie pojemników na odpady remontowo-budowlane do nieruchomości, których właściciele zgłoszą potrzebę przekazania ww. odpadów. Pojemniki powinny pozostać do dyspozycji Właściciela przez okres umożliwiający ich napełnienie zgromadzonymi odpadami remontowo-budowlanymi (w zależności od potrzeb, maksymalnie do 7 dni od dnia dostarczenia).
5. 1. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia nieruchomości i punktów zbiorczych 
w pojemniki lub worki do zbierania zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca może zapewnić pojemniki lub worki na własny koszt lub zawierając indywidualne umowy z właścicielami nieruchomości.

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: okreslony w dniach, termin przekazania informacji w trakcie wykonywania usługi
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój 17

Warunki możliwej zmiany umowy

Istotna zmiana w ilości gospodarstw zamieszkałych i niezamieszkałych w trakcie obowiązywania umowy

Wymagane zezwolenia

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Białogard

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych, liczby mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych o 5 %.

Wymagana wiedza

oświadczenie

Wymagany potencjał

wykaz narzędzi i urządzeń

Wymagana umiejętności

oświadczenie

Wymagana sytuacja ekonomiczna

oświadczenie

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1.1 2016-07-20
Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard
Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych oraz odbieranie 
i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard
II.1.4 2016-07-20

            
jest: odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), odpadów zielonych (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (19 12 12) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białogard 
winno być: odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) i odpadów zielonych (20 02 01) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białogard

treść SIWZ pkt 5.5.2. ppkt 6 zostaje usunięta

Komentarze

comments powered by Disqus