Numer sprawy 126/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na naprawę i konserwację dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
163447
Numer ogłoszenia wyników:
154714
Data składania ofert:
2016-08-17 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Pabianicka 62
93 -513 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 29540300000

Telefon: 42 6895910
Fax: 0426895911
E-mail: *********@kopernik.lodz.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania awarii oraz bieżących napraw konserwacyjnych w zakresie robót dekarsko-blacharskich i powiązanych robót budowlanych na dachach obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Zakres robót:
1.	usuwanie uszkodzeń pokryć powodujących przecieki - czas reakcji do 24 godzin
2.	naprawa - uzupełnienie odparzonych tynków na kominach i elementach budowlanych znajdujących się na dachach budynków
3.	naprawy pokryć dachowych w tym niezbędne wymiany pokrycia papowego
4.	naprawy pokryć dachowych z blachy w tym niezbędne wymiany wraz z naprawą (wymianą) konstrukcji pod pokrycia z blachy
5.	wykonanie niezbędnych napraw obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz wpustów (z ew. wymianą) 
6.	naprawa głowic kominowych i kominów (nad dachem)
7.	umocowanie lub naprawa elementów instalacji odgromowej na dachach
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BOMEX Sp. z o.o. Sp. k.
Cena: 332 936,09 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 332 936,09 zł do 356 989,05 zł (od 102.41% do 109.81% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 325 108,95 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: Czas reakcji na usuwanie przecieków oraz uszkodzeń pokryć dachowych
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Wadium:

1.	Wysokość wadium ustala się na kwotę: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
2.	Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z zaznaczeniem: Wadium w postępowaniu na naprawę i konserwację dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. - 126/ZP/16.                                                
3.	Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4.	Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 
6.	Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7.	Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8.	Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 - 513 Łódź
tel. (042) 689 59 10
fax. (042) 689 54 09

Warunki możliwej zmiany umowy

1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem dopuszczalności zmian w następującym zakresie:
a)	oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,
b)	konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy,
c)	wejścia w życie po dacie podpisania Umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
2.  Zmiana Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wymagane zezwolenia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana wiedza

Wiedza i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością: 2 roboty budowlane, polegające na wykonywaniu naprawy i konserwacji dachów o wartości brutto min. 150 000,00 zł każda.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Wymagany potencjał

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana umiejętności

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
140/ZP/15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2015-07-21 TAK NIE 0,00 zł 0
110/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-06-20 TAK TAK 48 297,60 zł 7
64/ZP/16 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-04-05 TAK TAK 7 522,20 zł 1
15/ZP/16 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2016-01-20 TAK TAK 33 048,00 zł 2
104/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-06-09 TAK TAK 770 742,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus