Nr sprawy 57/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-29
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
165687
Numer ogłoszenia wyników:
154664
Data składania ofert:
2016-08-22 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-29
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-29
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Pabianicka 62
93 -513 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 29540300000

Telefon: 42 6895910
Fax: 0426895911
E-mail: *********@kopernik.lodz.pl

CPV

45.21.51.40: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Szukaj przetargów 45.21.51.40 Wyszukaj przetargi 45.21.51.40 w mieście Łódź

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Łódź

71.22.00.00: Usługi projektowania architektonicznego

Szukaj przetargów 71.22.00.00 Wyszukaj przetargi 71.22.00.00 w mieście Łódź

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Łódź

71.24.80.00: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Szukaj przetargów 71.24.80.00 Wyszukaj przetargi 71.24.80.00 w mieście Łódź

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap 1 Opracowanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi branżami (z uwzględnieniem uwag Zamawiającego) i uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego.

Etap 2 Realizacja Robót budowlanych oraz innych robót adaptacyjnych. 
Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
Uzyskanie niezbędnych zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (jeżeli są wymagane).
Wyniki

Część przetargu: 1 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na modernizacji instalacji przywoław

Wykonawca: Zakład Budowlano - Instalacyjny OL-BUD
Cena: 37 332,79 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 37 332,79 zł do 37 332,79 zł (od 85.41% do 85.41% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 43 708,35 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 94%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 6%
 

Wadium:

1.	Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset zł 00/100). 
2.	Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
 PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960
zaznaczeniem: Wadium na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Nr sprawy - 57/ZP/16                                             
3.	Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4.	Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 
6.	Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7.	Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8.	Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689 59 10
fax. (042) 689 54 09

Warunki możliwej zmiany umowy

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy, co do których Zamawiający przewidział możliwość ich zmiany, strony rozumieją:

a.	zmianę terminu realizacji Inwestycji spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, zaistnienie trudności terenowo-prawnych,
b.	utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmiany zakresu robót określonego w § 2 oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak również wykonanie robót zamiennych, nie powodujące zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w § 2 umowy nie zawinionymi przez Wykonawcę tj. zmiana Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, w takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu umowy oraz ewentualną zmianę wynagrodzenia
c.	w przypadku zmian technologicznych spowodowanych w szczególności przez:
(a)	pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji Robót, urządzeń i oprogramowania lub kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań;
(b)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót, lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji Inwestycji;
(c)	konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę wymagań Prawa.
(d)  możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia, zmiana urządzeń i materiałów, jak również zmiana ich lokalizacji;
d.	w przypadku przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezawinionych przez Wykonawcy mających wpływ na termin zakończenia Inwestycji, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, 
e.	regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług. 
f.	zmiana terminów realizacji Zadań określonych w Harmonogramie Realizacji oraz terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody,  
g.	w innych przypadkach określonych w umowie,
h.	zmiana podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji.
i.	W razie zmian, odnoszących się do treści PFU, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, wynagrodzenia jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami i koszty tych zmian oznaczałby po stronie Wykonawcy powstanie rażącej szkody.
j.	 W razie konieczności zawieszenia Robót skutkującej koniecznością zmiany terminu zakończenia inwestycji możliwa będzie zmiana terminu zakończenia inwestycji,
k.	Jeżeli w trakcie realizacji robót zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakresu nie dało się przewidzieć na etapie wykonania Usług przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania tej części Robót oraz zmianę wynagrodzenia. 
l.	W przypadku zyskania zgody instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji dopuszcza się wydłużenie terminu o czas niezbędny do jego wykonania nie dłuższy jednak niż wskazany przez tą instytucję.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana wiedza

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością: 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji instalacji przyzywowej, wykonaną w obiekcie ochrony zdrowia 
o wartości brutto min. 20 000,00 zł. 

Przez obiekt ochrony zdrowia Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
162/12 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2013-01-15 TAK TAK 113 400,00 zł 4
70/12 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 Euro na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
2012-08-23 TAK NIE 0,00 zł 0
Nr sprawy 59/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę wymiany układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w szpitalnej stacji abonenckiej 15/0,4 kV, nr 50792 przy ul. Paderewskiego 2 wraz z wymianą 5 sztuk wyłączników na odpływach kablowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.
2016-04-28 TAK TAK 127 920,00 zł 3
Nr sprawy 114/09. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dla obiektów znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi realizowane w ramach programu Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego o wartości poniżej 206 000 EURO, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2009-11-13 TAK TAK 449 692,00 zł 45
Nr spr 63/12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na usługę wykonania audytu energetycznego, projektu instalacji i projektu robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. M.KOPERNIKA W ŁODZI Z WYKORZYSTANIEM WYSOKOSPRAWNEGO UKŁADU KOGENERACYJNEGO dla Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2012-05-18 TAK TAK 52 275,00 zł 5

Komentarze

comments powered by Disqus