Nr sprawy 123/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-30
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
159025
Numer ogłoszenia wyników:
154694
Data składania ofert:
2016-08-10 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-30
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Pabianicka 62
93 -513 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 29540300000

Telefon: 42 6895910
Fax: 0426895911
E-mail: *********@kopernik.lodz.pl

CPV

71.32.31.00: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Szukaj przetargów 71.32.31.00 Wyszukaj przetargi 71.32.31.00 w mieście Łódź

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Łódź

71.24.80.00: Nadzór nad projektem i dokumentacją

Szukaj przetargów 71.24.80.00 Wyszukaj przetargi 71.24.80.00 w mieście Łódź

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. 

Od Wykonawcy wymaga się: 
a)	opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej,
b)	opracowania innych nie wymienionych powyżej opracowań, ekspertyz, projektów technicznych koniecznych do realizacji robót budowlanych dla późniejszych wymogów eksploatacji obiektów,
c)	uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
d)	pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:
- Projekt linii kablowej zasilania podstawowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 15 do rozdzielni głównej RGR - około 300 mb,
- Projekt linii kablowej zasilania rezerwowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 5 do rozdzielni głównej RGN - około 300 mb, 
- Projekt rozdzielnic RGR i RGN zgodnie z załączonym schematem,
- Kosztorysy inwestorskie, 
- Przedmiary robót,
- Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- Uzgodnienie wewnętrzne z Działem Technicznym WSS im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62. Koszty uzgodnień rzeczoznawców i inne pokrywa Wykonawca. 

Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: EL - BUD PROJEKT S.C
Cena: 14 760,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 14 760,00 zł do 36 162,00 zł (od 122.66% do 300.52% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 12 033,33 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin wykonania zamówienia
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

1.	Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). 
2.	Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 do dnia składania ofert z zaznaczeniem:
Wadium w postępowaniu na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi. Nr sprawy - 123/ZP/16.                                                 
3.	Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4.	Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. 
6.	Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7.	Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8.	Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel. (042) 689 59 10, 689 59 11
fax. (042) 689 54 09

Warunki możliwej zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poniższych zmian istotnych postanowień zawartej umowy:
1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:
a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 
b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej,
c) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; 
2) konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych 
w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
zmianą zakresu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, wskutek korekt dokonywanych 
w ramach pełnionego przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie, bądź też okolicznościami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć w momencie zwarcia umowy. Zmiana zakresu umowy nie może prowadzić do zmiany ceny, jeżeli nie jest to zmiana istotna. W przypadku zmian zasadniczych cena przedmiotu zamówienia może wzrosnąć maksymalnie o 20%.
3) terminu świadczenia usługi nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu(ów) (rozpoczęcia i/lub zakończenia) realizacji zadania, której dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego w takim przypadku - zmiana nastąpi w oparciu o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający zawarcie aneksu do umowy,
4) zmiany stawki podatku VAT - zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, stosownie do zmiany stawki VAT.
Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane. 
Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone u Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający niezwłocznie złoży u Wykonawcy pismo informujące o zmianie, o której mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana wiedza

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, opracował co najmniej 1 dokumentację projektową o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto minimum 10 000,00 zł i udokumentuje, 
że usługa ta została wykonana należycie. 
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. IV. B.2. jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: jedną osobą na stanowisko projektanta branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Uprawienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujący przepisów. 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1.1) 2016-07-26
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy 123/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy 123/ZP/16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi
IV.4.4) 2016-08-03
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź KANCELARIA SZPITALA
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź KANCELARIA SZPITALA
II.1.4) 2016-08-04
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Od Wykonawcy wymaga się: a) opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej, b) opracowania innych nie wymienionych powyżej opracowań, ekspertyz, projektów technicznych koniecznych do realizacji robót budowlanych dla późniejszych wymogów eksploatacji obiektów, c) uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa winna zawierać: - Projekt linii kablowej zasilania podstawowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 15 do rozdzielni głównej RGR - około 300 mb, - Projekt linii kablowej zasilania rezerwowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 5 do rozdzielni głównej RGN - około 300 mb, - Projekt rozdzielnic RGR i RGN zgodnie z załączonym schematem, - Kosztorysy inwestorskie, - Przedmiary robót, - Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Uzgodnienie wewnętrzne z Działem Technicznym WSS im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62. Koszty uzgodnień rzeczoznawców i inne pokrywa Wykonawca. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Od Wykonawcy wymaga się: 
a)	opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej,
b)	opracowania innych nie wymienionych powyżej opracowań, ekspertyz, projektów technicznych koniecznych do realizacji robót budowlanych dla późniejszych wymogów eksploatacji obiektów,
c)	uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
d)	pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:
-Projekt linii kablowej zasilania podstawowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 15 do rozdzielni głównej RGR - około 300 mb,
-Projekt linii kablowej zasilania rezerwowego ze stacji transformatorowej przy ul. Sanockiej 5 pole 5 do rozdzielni głównej RGN - około 300 mb, 
-Projekt rozdzielnic RGR i RGN zgodnie z załączonym schematem - załącznik nr 9 z uwzględnieniem schematu na załączniku nr 10,
-Kosztorysy inwestorskie, 
-Przedmiary robót,
-Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, 
-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
-Uzgodnienie wewnętrzne z Działem Technicznym WSS im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62. Koszty uzgodnień rzeczoznawców i inne pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania mapy geodezyjnej niezbędnej do wykonania prac projektowych. 
Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.
IV.2.1) 2016-08-04
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 90
  2 - Termin wykonania zamówienia - 10
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 90
  2 - Termin wykonania zamówienia (liczony od dnia przekazania mapy geodezyjnej) - 10

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
171/ZP/15 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2015-10-14 TAK NIE 0,00 zł 0
Nr sprawy 119/ZP/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.
2014-10-02 TAK TAK 133 947,00 zł 19
75/ZP/14 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 5 186 000 EURO na roboty budowlane w zakresie usuwania przecieków, uszkodzeń pokryć dachowych oraz wykonanie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót dekarsko-blacharskich wraz z powiązanymi, niezbędnymi robotami budowlanymi na dachach obiektów WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-05-29 TAK TAK 352 568,92 zł 3
Nr spr 151/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-10-15 TAK TAK 16 747,68 zł 4
188/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2014-12-19 TAK TAK 867 779,46 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus