Naprawa krawężników i nawierzchni dwóch rond - na węźle Świerklany i węźle Żory, zrealizowanych w ramach budowy autostrady A-1, odcinek Bełk-Świerklany

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-16
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149971
Numer ogłoszenia wyników:
146470
Data składania ofert:
2016-08-19 08:45
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050

Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Katowice

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Katowice

45.23.32.10: Roboty w zakresie nawierzchni autostrad

Szukaj przetargów 45.23.32.10 Wyszukaj przetargi 45.23.32.10 w mieście Katowice

45.23.31.28: Roboty budowlane w zakresie rond

Szukaj przetargów 45.23.31.28 Wyszukaj przetargi 45.23.31.28 w mieście Katowice

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana pn.:  
Naprawa krawężników i nawierzchni dwóch rond - na węźle Świerklany i węźle Żory, zrealizowanych w ramach budowy autostrady A-1, odcinek Bełk-Świerklany. Zakres Robót obejmuje w szczególności: naprawę (wymianę) krawężników wraz z korektą łuków poziomych oraz naprawę nawierzchni jezdni ronda. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: M-SILNICE a. s.
Cena: 331 835,45 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 331 835,45 zł do 331 835,45 zł (od 131.72% do 131.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 251 931,74 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 PLN. 
(słownie PLN: trzy tysiące złotych).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
16 1130 1091 0003 9079 2490 0001 
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach;
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- 
kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji  
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz.1158 z późn. zm)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5, pok. 303 (III piętro) w formie papierowej po złożeniu wniosku

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany Umowy oraz warunki zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ulic co najmniej klasy GP o łącznej wartości co najmniej 160 tys. PLN brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy). Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.). Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót (ostatecznego/ końcowego protokołu odbioru robót) lub innego równoważnego dokumentu.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wykazać osobę(y), która (e) będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem odpowiednim do 
funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania. Osoba proponowana na funkcję Kierownik Budowy
a) wymagana liczba osób: 1
b) wymagane doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że osoba proponowana na tę funkcję, posiada 
doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch wykonanych (zakończonych) 
zamówień polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie dróg lub ulic co najmniej klasy GP o łącznej wartości co najmniej 160 tys. PLN brutto 
(słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) na stanowisku Kierownik Budowy 
lub Kierownik robót drogowych. 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.). Jako wykonanie (zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu odbioru robót (ostatecznego/ końcowego protokołu odbioru robót) lub innego równoważnego dokumentu.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.3.4) 2016-07-26

            
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku            w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Komentarze

comments powered by Disqus