Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębu ewidencyjnego Podzamcze jednostka ewidencyjna Ogrodzieniec

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
161051
Numer ogłoszenia wyników:
185295
Data składania ofert:
2016-08-08 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Starostwo Powiatowe Zawiercie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 34
42 -400 Zawiercie.
Województwo śląskie.

REGON: 27628473300000

Telefon: 32 6710710
Fax: 0326721971
E-mail: ***********@zawiercie.powiat.pl

Treść przetargu:

A) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Aktualizacje użytków gruntowych, w zakresie zabudowań : B, Br; oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne.
b) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
d) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha.
e) Wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EGiB, a częścią graficzną w Geo-Info 7 Mapa oraz badanie Ksiąg Wieczystych .
f) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do Ksiąg Wieczystych 
g) Uzgodnienie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w gminie Łazy.
h) Opracowanie i wyłożenie projektu modernizacji, aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków
i) Wprowadzenie w bazę EGiB zamierzonych użytków i budynków wraz z wykonanymi opisami osnowy w program obsługujący tutejszy Wydział Geodezji i Kartografii tj. GEO-Info 7 mapa i Integra 
j) Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lutego 2015 roku W sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Pliki do automatycznego zasilenia systemu GEO-INFO 7 (grafika) wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie - musi ono zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów czy też elementy tekstowe  
  
B) Powierzchnia i Ilość budynków oraz działek w obrębie Podzamcze- powierzchnia 1213ha, liczba budynków: z mapy - 990 szt., ujawnione w EGiB -55sz., liczba działek - z mapy 2589.
Liczba budynków może ulec zmianie ± 20% bez możliwości zmiany wynagrodzenia 
C) Materiały do wykorzystania:
Mapa zasadnicza w postaci analogowej.
Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci analogowej i numerycznej prowadzonej w programie GEO-Info 6 mapa
Zbiór danych EGiB prowadzony w programie GEO-Info 7 Integra.
Operat z założenia ewidencji gruntów Nr 246/9/13/65 z 1965 roku - obręb Podzamcze w tym szkice polowe z założenia EGiB
Operaty jednostkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają warunki techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego prac. Okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w części XV SIWZ. W formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać pełną liczbę miesięcy w zakresie minimum 24 miesiące - maksimum 36 miesięcy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. J. Kożuch, S. Zając
Cena: 99 015,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 1 oceniano, 2 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 97 170,00 zł do 109 470,00 zł (od 75.15% do 84.66% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 129 309,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.zawiercie.powiat.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu 
Referat Zamówień Publicznych 
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Warunki możliwej zmiany umowy

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących okolicznościach:
1)	wydłużenia terminu realizacji w przypadku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie;
2)	wydłużenia terminu realizacji w przypadku zaistnienia przyczyn niewynikających z winy lub zaniedbań Wykonawcy (np. badanie KW zależne od udostępnienia przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, dane adresowe zależne od Urzędy Miasta i Gminy, numery statystyczne zależne od Urzędu statystycznego , sporządzenie kart budynków zależne od Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Architektury, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej zależne od Wydziału Ochrony Środowiska) 
3)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
4)	przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, z którymi przepisy prawa łączą powstanie skutku sukcesji uniwersalnej, w szczególności określone w art. 492-494 i 551 kodeks spółek handlowych oraz związane z art.55²kc;
 5) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście          z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym/.
Zwiększenie liczby budynków nie stanowi podstawy do zmiany umowy.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

Wymagana wiedza

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonanie co najmniej jednego zadania, tożsamego z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie co najmniej 1 pracy geodezyjnej polegającej na pomiarze 500 budynków. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w Załączniku nr 6 do SIWZ). Dowodami, o których mowa w powyżej są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
b)oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

Wymagana umiejętności

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
a)co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji            w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art.43 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 520) lub których uprawnienia zostały uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), bądź na podstawie innych właściwych przepisów 
b)co najmniej 1 osobą posiadającą znajomość systemu GEO-INFO MAPA,  GEO-INFO INTEGRA i GEO-INFO OSNOWA lub równoważne. W celu potwierdzenia powyzszego warunku wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów: Łany Średnie, Otola Mała i Zabrodzie w gminie Żarnowiec, oraz dla obrębów: Jasieniec i Dzwono- Sierbowice, w gminie Pilica
2009-03-23 TAK TAK 39 700,00 zł 2
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów: Udórz, Jeziorowice, Małoszyce i Brzeziny w gminie Żarnowiec
2009-07-06 TAK TAK 122 180,00 zł 3
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej dla obrębów Łany Małe i Łany Wielkie w gminie Żarnowiec oraz w obrębie Fugasówka gmina Ogrodzieniec wraz z pomiarem granic 191 działek ( od 961/1 do nr 1080/2) z k.m.7, o łącznej powierzchni 48,4698 ha, położonych w obrębie Fugasówka
2010-06-18 TAK TAK 183 000,00 zł 3
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej oraz pomiar granic działek w obrębie Parkoszowice gmina Włodowice.
2011-06-29 TAK TAK 178 350,00 zł 4
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej oraz założenie mapy numerycznej dla obrębu Góra Włodowska w gminie Włodowice.
2013-10-18 TAK TAK 81 180,00 zł 5
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynkowej i lokalowej oraz pomiar granic działek ewidencji w jednostce ewidencyjnej Ogrodzieniec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Żelazko
2014-05-09 TAK TAK 177 981,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus