Modernizacja drogi transportu rolnego Troszyn- Janochy

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-07-21
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
144720
Numer ogłoszenia wyników:
107785
Data składania ofert:
2015-07-03 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-07-21
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2015-07-21
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

CPV

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Troszyn

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.                          Modernizacja drogi transportu rolnego Troszyn- Janochy
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Modernizację drogi transportu rolnego Troszyn-Janochy w km 0+000,00 ÷ 0+870,00, polegającą w szczególności na wykonaniu następujących robót:
1)wyznaczeniu przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. 
2)profilowania poprzecznego i podłużnego istniejącej nawierzchni gruntowo -żwirowej wraz z jej zagęszczeniem.
3)warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu)
4)warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 5cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2,  w tym skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, koszty zakupu, transport oraz wbudowanie warstwy ścieralnej.
5)profilowania i zagęszczania poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 gr. warstwy 15cm po zagęszczeniu. 
Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w:
1)Rozdziale III niniejszej SIWZ,
2)Dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 9 do SIWZ)                  
3)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 10 do SIWZ)  
4)Przedmiarze robót (Załącznik Nr 11 do SIWZ), który ma charakter poglądowy i pomocniczy, zawiera zakres rzeczowy niezbędny do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
Cena: 185 394,83 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 185 394,83 zł do 213 655,44 zł (od 95.11% do 109.61% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 194 923,50 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian :
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
d)  wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikającego z okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,
e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót ,
4) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.
5) oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający m

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę drogową, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni żwirowej o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda,

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający wymaga dysponowania:
jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Komentarze

comments powered by Disqus