Kontynuacja zarządzania Kontraktem - Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-31
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152729
Numer ogłoszenia wyników:
152834
Data składania ofert:
2016-08-08 11:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-31
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-31
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mińska 25
03 -808 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1751157500108

Telefon: 22 8103984
Fax: 0228190412,022323111
E-mail: **********@warszawa.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Kontynuacja zarządzania Kontraktem - Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A.
Cena: 449 000,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 449 000,00 zł do 637 140,00 zł (od 79.91% do 113.39% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 561 908,57 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności rachunku/faktury VAT
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: 

1)	1 zadania polegającego na  budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. S  o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto. 

2)	2 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 40 m.

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego Ogłoszenia

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 
Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia i spełniające następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inżynier Kontraktu: wymagana liczba osób: 1, Doświadczenie zawodowe: 1.Doświadczenia przy realizacji 1 zadania  obejmującego roboty budowlane w ramach inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na stanowisku/stanowiskach: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu. 2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją). 
Obiekt Budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych:
- przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
- budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa. 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej: wymagana liczba osób: 1 Doświadczenie zawodowe: Doświadczenia przy realizacji 1 zadania  obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S  lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej: wymagana liczba osób: 1 Doświadczenie zawodowe: Doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 40 m na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent. 4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. rozliczeń: wymagana liczba osób: 1, Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 zadania obejmującego roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na: stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń. Obiekt Budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych:
- przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
- budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie; obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. roszczeń: wymagana liczba osób: 1 Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy realizacji 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic lub obiektów mostowych o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie 
z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu 
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.4.1 niniejszego

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Kontynuacja zarzadzania Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia.
2016-04-26 TAK NIE 0,00 zł 0
wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S-8 Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia Inwestycja S-8 związanych z wykonaniem dodatkowych zabezpieczeń akustycznych
2010-02-23 TAK TAK 9 773 881,26 zł 1
Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV na działkach nr 154/1, 135/26, 144/3 z obrębu Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki w ramach inwestycji pod nazwą budowa drogi ekspresowej S-8 - Trasy Armii Krajowej - od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia - odcinek A - od km 1+099 do km 7+420 (węzeł Konotopa - węzeł Lazurowa) wraz z przebudową infrastruktury technicznej - obiekt budowlany kategorii XXV i XXVIII) - obiekt budowlany kategorii XXVI
2010-11-16 TAK TAK 236 594,60 zł 1
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego dla budowy drogi ekspresowej A-2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy(POW) od węzła Konotopa -do węzła Puławska(długość ok.15 km) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości 5 km łączącej węzeł Lotnisko z węzłem MPL Okęcie i węzłem Marynarska -Etap II -węzeł Marynarska -węzeł Lotnisko;-Etap III -POW S2-odcinek od węzła Konotopa(bez węzła) do węzła Lotnisko(bez węzła) zgodnej z wymogami RWE Stoen Operator Sp. z o.o.nr ST-CO/RS/478/2008-ST-W/RS-12/2008 z dnia 2009-02-16 związanej z rozbudową sieci elektroenergetycznej RWE...
2010-12-23 TAK TAK 161 000,00 zł 1
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego oraz jakości ścieków deszczowych dla drogi ekspresowej S-8 - Trasa Armii Krajowej - od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia
2011-08-04 TAK TAK 38 751,15 zł 5

Komentarze

comments powered by Disqus