Kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-18
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
161495
Numer ogłoszenia wyników:
183559
Data składania ofert:
2016-08-04 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-18
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-18
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lubelska 43D
10 -410 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51073404900000

Telefon: 89 5338420
Fax: 0895320228
E-mail: ****@zgok.olsztyn.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie w tym:
1) Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk,
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
4) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych,
5) Ubezpieczenie komunikacyjne AC, ASS, OC, NNW.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie
Cena: 90 303,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 90 303,00 zł do 90 303,00 zł (od 93.89% do 93.89% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 96 177,60 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 94%
Rodzaj kryterium: Klauzule fakultatywne
Wartość procentowa kryterium: 6%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip197.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=112&y=2016&status=1

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Lubelska 43D 10-410 Olsztyn pok. 9

Wymagane zezwolenia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Komentarze

comments powered by Disqus