INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE WARTKOWICE

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-24
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
166363
Numer ogłoszenia wyników:
187711
Data składania ofert:
2016-08-08 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Gmina Wartkowice

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Stary Gostków 3d
99 -220 Wartkowice.
Województwo łódzkie.

REGON: 54594600000

Telefon: 43 6785105
Fax: 0436785170
E-mail: **********@bipjst.pl

CPV

48.00.00.00: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Szukaj przetargów 48.00.00.00 Wyszukaj przetargi 48.00.00.00 w mieście Wartkowice

38.34.40.00: Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

Szukaj przetargów 38.34.40.00 Wyszukaj przetargi 38.34.40.00 w mieście Wartkowice

50.33.00.00: Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego

Szukaj przetargów 50.33.00.00 Wyszukaj przetargi 50.33.00.00 w mieście Wartkowice

64.21.00.00: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Szukaj przetargów 64.21.00.00 Wyszukaj przetargi 64.21.00.00 w mieście Wartkowice

32.42.00.00: Urządzenia sieciowe

Szukaj przetargów 32.42.00.00 Wyszukaj przetargi 32.42.00.00 w mieście Wartkowice

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń wraz z wykonaniem niezbędnych robót
montażowych, włączenie do wizualizacji, testowaniem, sprawdzeniem poprawności działania i udzieleniem
36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na cały system oraz poszczególne urządzenia oraz świadczenie
usług dostępu do APN wraz z serwisowaniem.
Zakres związany z realizacją niniejszego zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie systemu monitorowania przepompowni ścieków polegających na zainstalowaniu na
istniejących przepompowniach urządzeń (narzędzi) do kontroli przebiegu ich pracy w ilości 20 szt,
mechanizmu przesyłu informacji do bazy danych oraz modułu wizualizacji w otwartym systemie
informatycznym.
2) Świadczenie usług dostępu do APN-u oraz serwisowanie wizualizacji dla 20 szt przepompowni
ścieków w 36 miesięcznym okresie gwarancji oraz rękojmi za wady udzielonym od dnia następnego po
podpisaniu Protokołu Odbioru prac wymienionych w ppkt, 1).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. k.
Cena: 158 424,00 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 3 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 153 750,00 zł do 213 897,00 zł (od 90.89% do 126.44% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 169 164,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: termin realizacji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
przed upływem terminu składania ofert wskazanym w SIWZ.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. W przypadku gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
4. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Wartkowice:
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu zamówienia.
8. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty przetargowej. Wadium wniesione w innej formie
niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
9. Wykonawca, którego oferta nie została zabezpieczona poprzez wniesienie wadium w wymaganej formie lub
wielkości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
10.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą wystąpienia jednego z warunków wymienionych w art. 46
ustawy Pzp.
11.Zamawiający zatrzymuje wadium po zaistnieniu warunków wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.wartkowice.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice
Pokój nr 15

Warunki możliwej zmiany umowy

1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) Zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie. Terminy wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłożeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania opisanych okoliczności:
a) z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonanie prac, np. klęski żywiołowej, 
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 
c) wstrzymanie prac przez Zamawiającego, 
d) w przypadku zmiany technologii wykonania prac, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 
e) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku: 
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,
może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy,
może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,
może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia efektywności działania,
może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,
b) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania prac;
3) inne dopuszczalne zmiany umowy:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia pociągającą za sobą konieczność zmiany terminu bądź wynagrodzenia, 
c) zmiana stawki podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia,
e) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 
f) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego,
g) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. 
h) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt lub inne organy publiczne albo sądy, 
i) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie, 
j) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy, 
k) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta, 
l) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania Umowy, 
m) w przypadku zmiany podwykonawcy. 
 2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem wskazanych w Umowie sytuacji, w których sporządzenie aneksu nie jest konieczne. 
 4. Nie stanowi zmiany umowy o charakterze istotnym w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp - w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmian personelu Wykonawcy i Zamawiającego.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie
oświadczenie Wykonawcy.

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
Wielkość przewidywanych zamówień nie będzie wyższa niż 20 % wartości zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie główne
dostawy podobne zakresem do przedmiotu zamówienia.
Za główną dostawę podobną zakresem do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie instalacji
monitoringu przepompowni sanitarnych w technologii GPRS o wartości nie mniejszej niż
50.000,00 zł lub instalacji systemu monitoringu dla min. 10 przepompowni sanitarnych w
technologii GPRS.
b) potwierdzi, że w/w dostawy zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie
oświadczenie Wykonawcy.

Wymagana umiejętności

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11-09-2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, potwierdzone zaświadczeniem o wpisie, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
b) minimum dwoma osobami, z których każda będzie posiadała: wyższe wykształcenie techniczne, doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań związanych z programowaniem sterowników i
wizualizacją w oprogramowaniu typu SCADA, udział w co najmniej 3 instalacjach systemów typu SCADA.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie
spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców ocena w.w. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie
oświadczenie Wykonawcy.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.2.1) 2016-07-28
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 90
  2 - termin realizacji - 10
Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1 - Cena - 95
  2 - Termin realizacji - 5
IV.4.4) 2016-07-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice Pokój nr 8.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice Pokój nr 8.

Komentarze

comments powered by Disqus