Dostawa zastawy stołowej i drobnego sprzętu kuchennego dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW JURATA Nr postępowania: DW/O/J/PZP/19 /2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153497
Numer ogłoszenia wyników:
185455
Data składania ofert:
2016-08-02 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grójecka 1/3
02 -019 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14299025400000

Telefon: 22 1885162
Fax: 221885163
E-mail: *.*******@dwwam.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zastawy stołowej i drobnego sprzętu kuchennego dla Oddziału WDW Jurata zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  zamieszczonym  w załączniku nr 2 do SIWZ
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber
Cena: 26 743,00 zł
Otrzymano: 7 ofert, w tym 7 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 26 743,00 zł do 46 451,00 zł (od 83.9% do 145.73% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 31 875,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rewita.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

DW WAM Sp. z o.o., Oddział WDW Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel, w budynku Delfin pok. 403

Warunki możliwej zmiany umowy

3Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie

a)	z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b)	z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
c)	Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku urzędowej zmiany przepisów o podatku VAT, z zastrzeżeniem iż nie ulegną zmianie ceny jednostkowe podane w ofercie.
d)	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Przedmiotu Zamówienia po podpisaniu Umowy, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego Umowną Przedmiotu Zamówienia i zastąpienie go nowocześniejszymi modelami tego samego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wyprowadzenie aneksu do Umowy. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie nowszego modelu, lub modelu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować model innego producenta, o lepszych parametrach technicznych korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia aneksu będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji bądź braku dostępności w oficjalnym kanale dystrybucji objętego umową Przedmiotu Zamówienia. Cena za zmieniony przedmiot umowy nie może ulec zmianie.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Inne wymagane dokumenty

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ

Komentarze

comments powered by Disqus