Dostawa worków 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu bag in box przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą dla Uzdrowiska Krynca-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-07-26
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
123987
Numer ogłoszenia wyników:
159575
Data składania ofert:
2016-07-18 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-26
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Data ogłoszenia wyników:
2016-07-26
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

Treść przetargu:

dostawa będzie realizowana przez cały rok w ilości szacunkowej w 400 tys. szt. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość przedmiotowej zmiany ilości do 20 % określonej w opisie przedmiotu zamówienia . Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w określonej powyżej granicy
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BIBP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zatorze
Cena: 678 960,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 678 960,00 zł do 797 040,00 zł (od 102.5% do 120.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 662 400,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: termin wykonania
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach: 1. zmianę sposobu realizacji zamówienia oraz jego zwiększenie lub zmniejszenie do 20% całkowitej wartości zamówienia ze względów technicznych, organizacyjnych i osobowych lub ze względu na zasadę gospodarności, celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych 2. rozwiązania umowy wraz z upływem, czasu na jaki została zawarta lub wraz z wyczerpaniem całkowitej wartości umowy brutto 3. wypowiedzenia umowy w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz nie dotrzymania terminów załatwiania reklamacji, a także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w zakresie zmiany urzędowej podatku, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawek celnych od towarów i usług VAT, gdy zmiany te nie były ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu składania ofert przetargowych

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytą starannością min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem złożonej przez Wykonawcę ofercie o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana umiejętności

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Inne wymagane dokumenty

dokument deklaracji zgodności wyrobów z tworzyw sztucznych sporządzony zgodnie z art.16 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i 2023/2006 oraz Rozp. (WE) nr 10/2011 z późń. zm. w sprawie materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Dostawa wraz z dostarczaniem worków 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu bag in box .
2009-06-23 TAK TAK 0,00 zł 1
Dostawa wraz z dostarczaniem worków 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu bag in box przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą, dla Uzdrowiska-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/3; 33-380 Krynica Zdrój
2010-04-21 TAK TAK 0,00 zł 0
Dostawa wraz z dostarczaniem worków 5 l do produkowania wody w opakowaniach typu bag in box przeznaczonych do napełniania wodą leczniczą, dla Uzdrowiska-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/3; 33-380 Krynica Zdrój
2010-05-13 TAK TAK 456 038,00 zł 1
Dostawa (wykonanie oraz montaż) zbiorników na wodę leczniczą - wysokozmineralizowaną z odwiertu Zuber 1 wraz z instalacją do separacji, osadzania oraz czyszczenia w systemie CIP dla Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica - Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
2012-03-21 TAK NIE 0,00 zł 0
Dostawa (wykonanie oraz montaż) zbiorników na wodę leczniczą - wysokozmineralizowaną z odwiertu Zuber 1 wraz z instalacją do separacji, osadzania oraz czyszczenia w systemie CIP dla Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica - Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
2012-04-16 TAK NIE 0,00 zł 0
Dostawa (wykonanie oraz montaż) zbiorników na wodę leczniczą - wysokozmineralizowaną z odwiertu Zuber I wraz z instalacją do separacji, osadzania oraz czyszczenia w systemie CIP dla Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica - Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
2012-09-24 TAK TAK 178 104,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus