Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych trzech samochodów typu Van wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla S.A. Uzdrowisko Krynica-Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Informacje o przetargu

Termin upłynął 2016-08-08, Brak wyników!
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
161517
Data składania ofert:
2016-08-08 11:00
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

Treść przetargu:

dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych trzech samochodów typu Van o DMC 3,5 t wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla S.A. Uzdrowisko Krynica-Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój .
Dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot leasingu będzie spełniał wymogi zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 - Formularz Oferty Technicznej do SIWZ.

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: termin wydania pojazdu( w tygodniach)
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy po jej zawarciu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem z SIWZ w stosunku do treści Istotnych Postanowień Umowy zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przypadku gdy :
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizacje przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty,
2) nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawnych, księgowych lub skarbowych
w szczególności wydanych przez skarbowe podmioty państwowe, lub te przez zewnętrzne instytucje audytorskie i prawne, które to opinie będą wymagały dostosowania umowy w celu uzyskania zgodności z charakterem umowy, bez zmiany ceny oferty,
3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie w powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy.
4) nastąpi zmiana parametrów technicznych samochodu lub wyposażenia samochodu w stosunku do określonych przez Zamawiającego w umowie, w sytuacji, gdy zmiana ta nie powoduje pogorszenia parametrów i wyposażenia w stosunku do określonych w umowie,
a wartość wynagrodzenia miesięcznego z tytułu leasingu nie ulegnie zmianie, w sytuacji braku dostępności samochodu o właściwych parametrach na rynku,
5) nastąpi zmiana modelu samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej  przyczyny, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, przy zachowaniu określonej w umowie wartości wynagrodzenia miesięcznego z tytułu leasingu,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych wydawanego
samochodu przy założeniu że:
a) parametry samochodu będę nie niższe niż parametry samochodu, który miał być dostarczony w ramach umowy oraz,
b) zmiana nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana wiedza

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana umiejętności

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Komentarze

comments powered by Disqus