Dostawa tekstyliów hotelowych (bielizny pościelowej, ręczników) dla Oddziałów Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Adres specyfikacji:
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164941
Numer ogłoszenia wyników:
140500
Data składania ofert:
2016-08-04 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grójecka 1/3
02 -019 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14299025400000

Telefon: 22 1885162
Fax: 221885163
E-mail: *.*******@dwwam.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych tekstyliów hotelowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem do Oddziałów Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. tj:
a.	Pościel (poszewki na poduszki i kołdry)
b.	Prześcieradła
c.	Podkłady na materace
d.	Ręczniki z tłoczonym logo Spółki
e.	Ręczniki typu stopki
Dokładny opis w/w tekstyliów wraz z zapotrzebowaniem ilościowym znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla części I i części II - stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wyniki

Część przetargu: 2 - DOSTAWA TEKSTYLIÓW DO ODDZIAŁU WAPLEWO

Wykonawca: ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY ALFA - Halina Durzyńska
Cena: 22 533,60 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 22 533,60 zł do 22 530,60 zł (od 121.67% do 121.66% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 18 520,00 zł

Numer części: 2
Tytuł części: DOSTAWA TEKSTYLIÓW DO ODDZIAŁU WAPLEWO
Treść części:

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych tekstyliów hotelowych wraz z załadunkiem i rozładunkiem do Oddziałów Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. tj:
a.	Pościel (poszewki na poduszki i kołdry)
b.	Prześcieradła
c.	Podkłady na materace
d.	Ręczniki z tłoczonym logo Spółki
e.	Ręczniki typu stopki
Dokładny opis w/w tekstyliów wraz z zapotrzebowaniem ilościowym znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla części II - stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin realizacji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin realizacji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Przystępując do postępowania w cz. I , Wykonawca na obowiązek wnieść wadium w wysokości  8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100).
Przystępując do postępowania w cz. II Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rewita.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, biuro zamówień publicznych

Warunki możliwej zmiany umowy

a)	terminu zawarcia umowy
b)	okresu świadczenia - a tym samym ilości przewidzianych w ofercie (adekwatnym 
do planowanego terminu w przypadkach świadczeń okresowych)
c)	zwiększenia zamówienia o 20 % z zastosowaniem cen podanych w formularzu cenowym wraz z przedłużeniem terminu realizacji umowy - w ramach przewidzianego prawa opcji
d)	z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
e)	z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
f)	Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku urzędowej zmiany przepisów o podatku VAT, z zastrzeżeniem iż nie ulegną zmianie ceny jednostkowe podane w ofercie

Wymagane zezwolenia

Dotyczy cz. I i II Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ

Wymagana wiedza

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (dotyczy cz. I)
Wykonawca winien udokumentować wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, minimum jednej głównej dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający za główną dostawę uzna wykonanie 1 dostawy bielizny pościelowej oraz ręczników o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto lub co najmniej trzech dostaw bielizny pościelowej oraz ręczników o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. Ponadto Wykonawca załączy do oferty poświadczenie potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie ze wskazaniem terminu wykonania dostaw(y) oraz ich(jej) wartości (np. referencje).
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (dotyczy cz. II)
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wymagany potencjał

Dotyczy cz. I i II Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania  tego warunku  dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wymagana umiejętności

Dotyczy cz. I i II Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania  tego warunku  dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Dotyczy cz. I i II Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego  dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.

Inne wymagane dokumenty

Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu wg załącznika nr 12 do SIWZ;
Próbki tkanin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w cz. II (dotyczy tylko cz. II);
Certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub deklarację zgodności producenta lub równoważny dokument stwierdzający, że zaoferowane produkty są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofendoli, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrachamowalnych metali ciężkich - Rozporządzenie Rady Ministrów z 2004r. Dz. U. nr 81 poz. 743 z późniejszymi zmianami oraz istniejących w UE regulacji prawnych w zakresie stosowania barwników azowych

Komentarze

comments powered by Disqus