Dostawa środków czystości i do dezynfekcji oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrój

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-20
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
158221
Numer ogłoszenia wyników:
147650
Data składania ofert:
2016-08-03 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-20
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-20
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

CPV

33.63.16.00: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Szukaj przetargów 33.63.16.00 Wyszukaj przetargi 33.63.16.00 w mieście Krynica

39.80.00.00: Środki czyszczące i polerujące

Szukaj przetargów 39.80.00.00 Wyszukaj przetargi 39.80.00.00 w mieście Krynica

33.76.00.00: Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

Szukaj przetargów 33.76.00.00 Wyszukaj przetargi 33.76.00.00 w mieście Krynica

39.22.43.00: Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

Szukaj przetargów 39.22.43.00 Wyszukaj przetargi 39.22.43.00 w mieście Krynica

24.00.00.00: Produkty chemiczne

Szukaj przetargów 24.00.00.00 Wyszukaj przetargi 24.00.00.00 w mieście Krynica

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i do dezynfekcji oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów w asortymencie i ilościach podanych w załączniku nr 4 do SIWZ według pakietów: Pakiet I - chemia profesjonalna Pakiet II - chemia nieprofesjonalna Pakiet III - chemia profesjonalna do przetwórstwa żywności Pakiet IV - artykuły gospodarstwa domowego
Wyniki

Część przetargu: 1 - Pakiet I - chemia profesjonalna

Wykonawca: FHU PROMED Urszula Prochal
Cena: 146 752,89 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 146 752,89 zł do 154 146,43 zł (od 91.09% do 95.68% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 161 100,42 zł

Numer części: 1
Tytuł części: Pakiet I - chemia profesjonalna
Treść części:

Zgodnie z opisem zał. nr 4 pakiet I

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Kryteria oceny wykonawców dla części: 1

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: termin dostarczenia
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Część przetargu: 2 - Pakiet II - chemia nieprofesjonalna

Wykonawca: Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga
Cena: 109 948,36 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 1 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 109 948,36 zł do 122 641,70 zł (od 102.28% do 114.09% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 107 492,63 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Pakiet II - chemia nieprofesjonalna
Treść części:

Zgodnie z opisem zał. nr 4 pakiet II

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: termin dostarczenia
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Część przetargu: 3 - Pakiet III - chemia profesjonalna do przetwórstwa żywności

Wykonawca: ITW NOVADAN Sp. z o.o.
Cena: 32 277,05 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 32 277,05 zł do 32 277,05 zł (od 76.85% do 76.85% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 42 000,00 zł

Numer części: 3
Tytuł części: Pakiet III - chemia profesjonalna do przetwórstwa żywności
Treść części:

Zgodnie z opisem zał. nr 4 pakiet III

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Kryteria oceny wykonawców dla części: 3

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: termin dostarczenia
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 97%
Rodzaj kryterium: termin dostarczenia
Wartość procentowa kryterium: 3%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach:

1) zmiany sposobu realizacji zamówienia oraz jego zwiększenie lub zmniejszenie do 20 % całkowitej wartości zamówienia ze względów technicznych, organizacyjnych i osobowych lub ze względu na zasadę gospodarności, celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych

2) rozwiązania umowy wraz z upływem, czasu na jaki została zawarta lub wraz z wyczerpaniem całkowitej wartości umowy brutto                

3) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz nie dotrzymania terminów dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy

4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w zakresie zmiany urzędowej podatku, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawek celnych od towarów i usług VAT, gdy zmiany te nie były ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu składania ofert przetargowych

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że zrealizował lub realizuje z należytą starannością min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem złożonej przez Wykonawcę ofercie na każdy pakiet, o wartości (każda z tych dostaw):
- (3 dostawy) dla pakietu nr 1 co najmniej 100.000,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każdy ,
- (3 dostawy) dla pakietu nr 2 co najmniej 80.000,00 zł. brutto(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każdy,
- (3 dostawy) dla pakietu nr 3 co najmniej 20.000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każdy, 
  - (3 dostawy) dla pakietu nr 4 co najmniej 10.000,00 zł. brutto (słownie: dziesięć      tysięcy złotych) każdy,
- (3 dostawy) w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety łącznie co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz , których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana umiejętności

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Inne wymagane dokumenty

1. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu bądź wpis do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, wydane przez ministra Zdrowia ( zgodnie z art.4 ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych - Dz. U. z 2015 r. poz.242) - w przypadku środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do ogólnego zastosowania ( kategoria I, grupa 2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia - Dz. U. Nr 16, poz. 150). 2. deklaracja zgodności producenta oraz certyfikat jednostki notyfikowanej ( zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz.U. nr 107 poz. 679) - w przypadku środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji wyrobów medycznych. 3.Dokumenty, niezależnego podmiotu uprawnionego do wykonywania badań, potwierdzające spektrum działania danego środka dezynfekcyjnego, w zastosowaniu w obszarze medycznym. 4.W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 5.Preparaty winny posiadać atest PZH lub równoważny, potwierdzający skuteczność ich działania, powinny być przebadane klinicznie i dermatologicznie oraz posiadać dopuszczenie do obrotu w placówkach służby zdrowia oraz przemyśle spożywczym, ulegać biodegradacji, zawierać środki chroniące metalowe części przed korozją. 6.W przypadku antyseptyków (wymaga się aby był to produkt leczniczy) należy dołączyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministerstwo Zdrowia o ile zachowuje swoją ważność lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 7.Dokumenty potwierdzające działanie biobójcze. Celem potwierdzenia skuteczności działania biobójczego preparatu dezynfekcyjnego do powierzchni (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub preparat biobójczy), należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i/lub odpowiada Normom Europejskim dot. Obszaru medycznego lub/i Normom Polskim dot. Obszaru medycznego (normy, co najmniej fazy II).W razie braku stosownych dokumentów potwierdzających, iż przedmiot zamówienia spełnia Normy Europejskie lub/i Normy Polskie, dopuszcza się alternatywne badania wykonane w uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE takich jak: PZH, DGHM, DVV, RKI

Komentarze

comments powered by Disqus