Dostawa rowerów miejskich dla DW WAM Sp. z o.o. Oddział Jurata Nr postępowania : DW/O/J/PZP/11/2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157407
Numer ogłoszenia wyników:
185481
Data składania ofert:
2016-08-03 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Grójecka 1/3
02 -019 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14299025400000

Telefon: 22 1885162
Fax: 221885163
E-mail: *.*******@dwwam.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rowerów miejskich do Oddziału Jurata zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i fotografiami zamieszczonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy INTI Jacek Tomaszu
Cena: 14 545,05 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 5 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 14 545,05 zł do 28 984,45 zł (od 58.83% do 117.23% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 24 725,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin płatności
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.rewita.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

DW WAM Sp. z o.o., Oddział WDW Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel, w budynku Delfin pok. 403

Warunki możliwej zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie

a)	z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
b)	z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
c)	Zmiana podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie jest możliwa tylko w przypadku urzędowej zmiany przepisów o podatku VAT, z zastrzeżeniem iż nie ulegną zmianie ceny jednostkowe podane w ofercie

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, na podstawie oświadczenia stanowiącego  - załącznik nr 3 do SIWZ

Inne wymagane dokumenty

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

Komentarze

comments powered by Disqus