Dostawa oleju opałowego do placówek Rejonu w Zabrzu, Wysokim Brzegu, Zawierciu i Laboratorium Drogowego w Jaworznie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-07
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
160953
Numer ogłoszenia wyników:
142492
Data składania ofert:
2016-08-17 08:45
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliwska 5
40 -017 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 1751157500050

Telefon: 32 2586281
Fax: 0322598710
E-mail: **********@katowice.gddkia.gov.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa oleju opałowego przeznaczonego do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służącego do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody. Wykonawca świadczyć będzie dostawy oleju opałowego do zbiorników kotłowni olejowych placówek Rejonów w Zabrzu, Wysokim Brzegu, Zawierciu i Laboratorium Drogowego.
Szczegółowo zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, określony został w Tomach II-III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość Przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 39.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 2164), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek  osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Eurosped Paliwa Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Cena: 411 804,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 411 804,00 zł do 422 874,00 zł (od 103.99% do 106.79% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 396 000,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin dostawy
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5, pok. 303 w formie papierowej po złożeniu wniosku

Warunki możliwej zmiany umowy

Dopuszczalane zmiany Umowy oraz warunki zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Wykonawca musi posiadać ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem opałowym) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1059 ze zm.)

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Komentarze

comments powered by Disqus