Dostawa oleju napędowego do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Olsztynie.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-04-12
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
67046
Numer ogłoszenia wyników:
84756
Data składania ofert:
2016-04-01 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-04-12
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-04-12
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lubelska 43D
10 -410 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51073404900000

Telefon: 89 5338420
Fax: 0895320228
E-mail: ****@zgok.olsztyn.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego spełniającego normy PN - EN 590:2013-12/AC:2014-04E do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Lubelska 43 D w przy założeniu, że pojedyncza dostawa będzie wynosić do 5 m³. Olej napędowy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.). Szacowane ilości oleju napędowego: Zamówienie podstawowe - 75 m3 Zamówienie w ramach prawa opcji - 37,5 m3 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda sp. j.
Cena: 269 001,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 269 001,00 zł do 271 122,75 zł (od 119.95% do 120.9% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 224 256,75 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 96%
Rodzaj kryterium: Termin dostawy
Wartość procentowa kryterium: 4%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.ozk.olsztyn.pl/index.php?app=przetargi&nid=111&y=2016&status=1#print

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Lubelska 43D 10-410 Olsztyn pok. 9.

Warunki możliwej zmiany umowy

1.	Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Zmiana umowy następuje w drodze porozumienia stron na wniosek jednej ze stron złożony na piśmie zawierającym uzasadnienie.
3.	Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)	zmian podmiotowych stron, 
2)	zmiany terminu wykonania zamówienia w związku z wystąpieniem działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,
3)	konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
4)	Zgodnie z art. 142 ust. 5 pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a)	stawki podatku od towarów i usług, (wówczas do cen netto zostanie doliczona nowa stawka podatku VAT),
b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
d)	wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Wymagane zezwolenia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesje wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Komentarze

comments powered by Disqus