Dostawa jednoelementowych nakrętek na butelki PET dla Zakładu Produkcji Wód Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9 33-380 Krynica -Zdrój

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-23
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
141739
Numer ogłoszenia wyników:
186273
Data składania ofert:
2016-07-27 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-23
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-23
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Nowotarskiego 9/4
33 -380 Krynica.
Województwo małopolskie.

REGON: 49190027500000

Telefon: 18 4712395
Fax: 0184715081
E-mail: ********@kryniczanka.pl

Treść przetargu:

Jednoelementowe nakrętki na butelki PET; dostawa będzie realizowana przez cały rok w ilości szacunkowej 7,5 mln szt.

Materiał	polietylen wysokiej gęstości HDPE
Średnica	ø 28 mm
Waga	2,25 ±0,15 gramy
Typ nakrętki z pierścieniem zabezpieczającym pozostającym na butelce
Typ gwintu	PCO 1881 

Konstrukcja 	zapewniająca niewielki powtarzalny moment 	zakręcania i odkręcania , idealną dokładność i powtarzalność wymiarową pewność uszczelnienia i dużą odporność udarową dla wód wysokogazowanych
Kolor	biały 
Nadruk	niebieski, zielony

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość przedmiotowej zmiany ilości w granicach +/- 30 % . Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Gerda Plast Sp. z o.o.
Cena: 179 887,50 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 179 887,50 zł do 179 887,50 zł (od 94.62% do 94.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 190 125,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: czas realizacji zamówienia
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach:
1)zmiany sposobu realizacji zamówienia oraz jego zwiększenie lub zmniejszenie do 30% całkowitej wartości zamówienia ze względów technicznych, organizacyjnych i osobowych lub ze względu na zasadę gospodarności, celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych. 
2)rozwiązania umowy wraz z upływem, czasu na jaki została zawarta lub wraz              z wyczerpaniem całkowitej wartości umowy brutto.                
3) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie opóźnień w realizacji przedmiotu umowy oraz nie dotrzymania terminów dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, a także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w zakresie zmiany urzędowej podatku, w tym podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawek celnych od towarów i usług VAT, gdy zmiany te nie były ogłoszone w dzienniku ustaw w dniu składania ofert przetargowych.

Wymagane zezwolenia

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana wiedza

w zakresie doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytą starannością min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem złożonej przez Wykonawcę ofercie o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wymagany potencjał

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana umiejętności

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Wymagana sytuacja ekonomiczna

w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w pkt IV SIWZ

Inne wymagane dokumenty

dokument deklaracji zgodności wyrobów z tworzyw sztucznych sporządzony zgodnie z art.16 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i 2023/2006 oraz Rozp. (WE) nr 10/2011 z późń. zm. w sprawie materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Komentarze

comments powered by Disqus