Dostawa i najem kontenerowego zaplecza operacyjno - socjalnego dla tymczasowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Sokołowie Podlaskim

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-06
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157703
Numer ogłoszenia wyników:
142036
Data składania ofert:
2016-08-05 12:30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-06
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Księżycowa 5
01 -934 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 1632107400018

Telefon: 22 5681930
Fax: 0225681929
E-mail: ********@lpr.com.pl

CPV

44.21.11.00: Budynki modułowe i przenośne

Szukaj przetargów 44.21.11.00 Wyszukaj przetargi 44.21.11.00 w mieście Warszawa

70.31.00.00: Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 70.31.00.00 Wyszukaj przetargi 70.31.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

Dostawa i najem kontenerowego zaplecza operacyjno - socjalnego dla tymczasowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Sokołowie Podlaskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji (możlwość wydłużenia najmu o kolejne 10 miesięcy). Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: TOI TOI POLSKA Sp. z o.o.
Cena: 221 338,50 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 221 338,50 zł do 221 338,50 zł (od 68.03% do 68.03% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 325 355,69 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 98%
Rodzaj kryterium: Czas usuwania zgłoszonych usterek lub wad kontenerów od momentu zgłoszenia
Wartość procentowa kryterium: 2%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.lpr.com.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, ul. Księżycowa 5, pokój 111

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 3A, 3B, 3C do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 (jedną) dostawę obejmującą dostarczenie, montaż i najem kontenerów, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w § 10 SIWZ, w formule spełnia, nie spełnia

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV.4.4) 2016-07-29
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 01- 934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, sekretariat pokój nr 100 (I piętro)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 01- 934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, sekretariat pokój nr 100 (I piętro)

Komentarze

comments powered by Disqus