Dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół Centrum. Kształcenia Rolniczego M. Rataja w Mieczysławowie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2014-07-03
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
198558
Numer ogłoszenia wyników:
223622
Data składania ofert:
2014-06-26 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2014-07-03
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2014-07-03
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Krzyżanów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Mieczysławów
99 -314 Krzyżanów.
Województwo łódzkie.

REGON: 9703400000

Telefon: 24 2542085
Fax: 0-243562748
E-mail: **********@op.pl

CPV

09.30.00.00: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Szukaj przetargów 09.30.00.00 Wyszukaj przetargi 09.30.00.00 w mieście Krzyżanów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa energii cieplnej do 2 budynków
( budynki szkoły i internatu) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, poprzez eksploatację własnych urządzeń grzewczych Wykonawcy, zainstalowanych w budynku kotłowni ZSCKR w Mieczysławowie. 
Zakładane zapotrzebowanie nośnika energii cieplnej wynosi maksymalnie 4140 GJ na rok Zamawiający będzie korzystał w sezonie grzewczym z ciepła do centralnego ogrzewania w ilości ok. 3440 GJ oraz podgrzania wody w ilości ok. 700 GJ rocznie. Maksymalne zapotrzebowania na energię cieplną w okresie trwania zamówienia 
8280 GJ
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia do minimum lub zaprzestania poborów ciepła w okresie wakacji.
Zamawiający informuje, że wykonawca będzie miał możliwość podpisania umowy na dostarczenie energii cieplnej również dla trzech  Wspólnot Mieszkaniowych w Mieczysławowie. 
Ilość i parametry dostarczanej energii cieplnej winny odpowiadać warunkom ogrzewanych pomieszczeń szkolnych i internatu. Wytwarzanie i dostarczanie ciepła do budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację budynku kotłowni wraz z urządzeniami, która stanowi własność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie.
Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytworzenia ciepła (biorąc pod uwagę również zapotrzebowanie na ciepło wspólnot), obsługę oraz odpowiedniej jakości opał.
ZSCKR w Mieczysławowie umożliwi dostawę do budynku kotłowni wody, energii i odprowadzenie ścieków i będzie to przedmiotem odrębnej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a.podpisania odrębnej umowy na dostawę energii elektrycznej z Zakładem Energetycznym,
b.opracowania operatu ochrony powietrza i wystąpienia do właściwego Urzędu o wydanie decyzji w sprawie ustalenia dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń oraz ponoszenia opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń,
c.zapewnienia obsługi kotłowni przez osoby posiadające wymagane przez prawo kwalifikacje,
d.zakupu odpowiedniej ilości opału,
e.zabezpieczenie pracy kotłowni zgodnie z instrukcją obsługi, przepisami ppoż i bhp,
f.wykonywania na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych urządzeń a także czopucha i dolnej części komina,
g.zapewnienia odpowiednich urządzeń.
h.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji prawidłowej pracy urządzeń i ciągłości dostaw energii cieplnej w okresie trwania umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: EKO-MIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr. Inż. Wiesław Chmielecki
Cena: 509 220,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 509 220,00 zł do 509 220,00 zł (od 99.51% do 99.51% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 511 704,00 zł

Kryteria oceny wykonawców
Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 100%

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.mieczyslawow.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Mieczysławów 99-314

Wymagane zezwolenia

Ocena  spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych., zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust.1 pkt 7 ustawy Pzp dotychczasowemu dostawcy stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy .

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż  wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj.dostawa energii cieplnej o wartości nie mniejszej niż  150 000 zł brutto Do wymienionych w wykazie dostaw  Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych  została wykonana  należycie

Wymagany potencjał

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą że dysponują  urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania i dostawy energii cieplnej. będącej przedmiotem zamówienia

Wymagana umiejętności

Ocena  spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych., zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. związanej z przedmiotem zamówienia

Komentarze

comments powered by Disqus