Budowa ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-24
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157865
Numer ogłoszenia wyników:
187535
Data składania ofert:
2016-08-10 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Miasto Łomża

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

pl. Stary Rynek 14
18 -400 Łomża.
Województwo podlaskie.

REGON: 52513900000

Telefon: 86 2156711
Fax: 0862156706
E-mail: **********@um.lomza.pl

CPV

45.23.31.20: Roboty w zakresie budowy dróg

Szukaj przetargów 45.23.31.20 Wyszukaj przetargi 45.23.31.20 w mieście Łomża

45.23.21.30: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Szukaj przetargów 45.23.21.30 Wyszukaj przetargi 45.23.21.30 w mieście Łomża

45.23.14.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.14.00 Wyszukaj przetargi 45.23.14.00 w mieście Łomża

45.13.61.10: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.13.61.10 Wyszukaj przetargi 45.13.61.10 w mieście Łomża

45.23.23.10: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Szukaj przetargów 45.23.23.10 Wyszukaj przetargi 45.23.23.10 w mieście Łomża

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. 01KL - sięgacza ul. Spokojnej  na odcinku   o długości 190 m od skrzyżowania z ul Spokojną obejmująca następujące zakresy robót :
- budowę jezdni ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7 m    o konstrukcji na obciążenie ruchem KR3,
- budowę obustronnych chodników z kostki polbruk h - 6 cm w kolorze szarym,
- budowę czterech zjazdów z kostki polbruk h - 8 cm z kostki kolorowej ( z lewej strony ulicy w km 0+062,00, 0+091,00, 0+130,00 i z prawej strony ulicy w km 0+091,000),
- przebudowę ścieżki rowerowej z kostki polbruk h - 8 cm z kostki bez fazki w kolorze czerwonym (na skrzyżowaniu z ul. Spokojną),
- budowę kanalizacji deszczowej (od studni D5i do studni D1 wraz z wpustami, budowę studni D6 wraz z wpustami, montaż włazu na studni istniejącej nr D5i),
- demontaż istniejącej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej wraz z zaślepieniem końcówek kanału,
- budowę oświetlenia drogowego od słupa nr 1 do słupa nr 6 wraz z powiązaniami z oświetleniem w ulicy Spokojnej i Żabiej,
- budowę kanału technologicznego od studni SKR2-1 do studni SKR2-9,
- przebudowę sieci TP S.A., 
- wycinkę kolidującego drzewostanu (wykaz drzew i krzewów do usunięcia oraz ich lokalizację w terenie przedstawia zał. nr 19 do SIWZ), 
- usunięcie fundamentów po rozebranych budynkach i oczyszczenie terenu pasa drogowego z innych odpadów, 
- wykonanie zieleni drogowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
- wykonanie makroniwelacji i uporządkowanie terenu między wykonanymi chodnikami, a granicą pasa drogowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
Cena: 789 379,47 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 789 379,47 zł do 789 379,47 zł (od 139.51% do 139.51% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 565 836,86 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

1.	Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.um.lomza.pl/bip/index.php?k=1243

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Inwestycji, 18 - 400 Łomża, Stary Rynek 14, pokój 217

Warunki możliwej zmiany umowy

Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy - zał nr 6 do SIWZ.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Wymagana wiedza

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej     w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych, oświetlenia lub sieci energetycznych kablowych, kanałów technologicznych lub sieci telekomunikacyjnych), z których jedna musi być o wartości brutto min. 500 000 zł i dwie o wartości brutto min. 300 000 zł każda..

Zamawiający nie wymaga, aby każda z wykazanych robót zawierała jednocześnie wszystkie w/w rodzaje robót, wymaga natomiast, aby w każdej wystąpiły co najmniej dwie branże, z których jedna musi być drogowa oraz, aby roboty każdego innego w/w rodzaju (branży) wystąpiły w przynajmniej jednej z wykazywanych robót.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dowodów dotyczących trzech wymaganych robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy:
- dróg, 
- sieci sanitarnych kanalizacyjnych, 
- sieci telekomunikacyjnych,
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz w/w osoby muszą mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach (tj. po uzyskaniu uprawnień). 
Osoba do kierowania robotami elektrycznymi musi mieć ponadto uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie:
- dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy i kierownicy robót           w poszczególnych branżach posiadają wymagane ustawami uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do sprawowania w/w funkcji oraz każda z tych osób ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.

Komentarze

comments powered by Disqus