Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
138255
Numer ogłoszenia wyników:
182591
Data składania ofert:
2016-08-02 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Gminna jednostka budżetowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Krynica-Zdrój

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 37
33 -380 Krynica-Zdrój.
Województwo małopolskie.

REGON: 12066546500000

Telefon: 18 4725277
Fax: 0184725278
E-mail: ******.****@op.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Krynica-Zdrój

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Krynica-Zdrój

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie placu Kościoła św. Antoniego w Krynicy-Zdroju.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót:
1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) montaż kanału PE 100 RC o śr. 630 mm metodą przewiertu sterowanego,
4) montaż kanału PE 100 RC o śr. 160 mm,
5) montaż kanału PE 100 RC o śr. 200 mm,
6) połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych o śr. 160 mm i 630 mm metodą zgrzewania czołowego,
7) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm,
8) wykonanie studni rewizyjnej z rury karbowanej PP o śr. 425 mm,
9) wykonanie studni rewizyjnej PVC z rury karbowanej o śr. 315 mm,
10) próby szczelności,
11) roboty ziemne - zasyp.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Cena: 245 999,11 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 245 999,11 zł do 277 000,00 zł (od 121.41% do 136.71% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 202 624,09 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 96%
Rodzaj kryterium: Rękojmia za wady
Wartość procentowa kryterium: 4%
 

Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.zwik-krynica.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
2) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,
3) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków Kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,
6) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie.

Wymagana wiedza

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bądź remoncie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej 500 mm metodą przewiertu sterowanego oraz o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto.

Wymagana umiejętności

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia i kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290/ oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2014 r., poz. 1278/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
III.3.2) 2016-07-22
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bądź remoncie
sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy co najmniej 500 mm metodą przewiertu sterowanego oraz o
wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bądź remoncie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o średnicy co najmniej 500 mm metodą przewiertu sterowanego oraz o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto
IV.4.4) 2016-07-22
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016
godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380
Krynica-Zdrój, pokój nr 21, piętro II
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016
godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380
Krynica-Zdrój, pokój nr 21, piętro II

Komentarze

comments powered by Disqus