BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2015-04-08
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
40654
Numer ogłoszenia wyników:
78228
Data składania ofert:
2015-03-11 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2015-04-08
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna
Data ogłoszenia wyników:
2015-04-08
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Szkolna 7
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55045101800000

Telefon: 29 7671040
E-mail: **********@poczta.onet.pl

CPV

45.23.24.21: Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.24.21 Wyszukaj przetargi 45.23.24.21 w mieście Troszyn

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Troszyn

45.23.24.10: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Szukaj przetargów 45.23.24.10 Wyszukaj przetargi 45.23.24.10 w mieście Troszyn

45.23.24.23: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Szukaj przetargów 45.23.24.23 Wyszukaj przetargi 45.23.24.23 w mieście Troszyn

45.25.56.00: Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

Szukaj przetargów 45.25.56.00 Wyszukaj przetargi 45.25.56.00 w mieście Troszyn

45.23.24.00: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Szukaj przetargów 45.23.24.00 Wyszukaj przetargi 45.23.24.00 w mieście Troszyn

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Troszyn

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Troszyn

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 42 sztuk mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnych, z zasilaniem elektrycznym i technologicznym w miejscowościach: Aleksandrowo, Budne , Chrostowo, Chrzczony, Dąbek, Grucele, Janki Stare, Kleczkowo, Kurpie Dworskie, Łątczyn, Milewo Łosie, Ojcewo, Radgoszcz, Repki, Rostki, Troszyn, Zamość, Zmijewo- Zagroby położonych na terenie gminy Troszyn.
2. Zamawiający zastrzega, że przewidziana w dokumentacji projektowej liczba przydomowych oczyszczalni ścieków może ulec zmniejszeniu w przypadku wycofania zgody na realizację oczyszczalni na danej nieruchomości przez jej właściciela
3. Szczegółowy zakres robót opisano w :
- Projekcie budowlanym
- Przedmiarze robót(przedmiar robót ma charakter pomocniczy)
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- Zestawienia zakresu robót
4. W dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu tabelę elementów scalonych sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz zestawienia zakresu robót , gdzie łączna wartość z tabeli elementów scalonych musi być zgodna z kosztorysem ofertowym. 
5. Roboty występujące przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków obejmują:
- Roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego urządzeń oczyszczalni
- Dostawę i montaż reaktorów oczyszczalni i pompowni ścieków
- Dostawę i montaż elementów studni chłonnych
- Roboty ziemne dla reaktorów oczyszczalni, pompowni ścieków surowych i oczyszczonych, studni chłonnych oraz przyłączy kanalizacyjnych i zasilania elektrycznego
- Dostawę i montaż materiałów przyłączy kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego
- Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiarów kompletnych oczyszczalni
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym oferowaną ceną obejmuje także:
- Oznakowanie terenu
- Obsługę geodezyjną w trakcie budowy
- Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy
- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu
- Rozruch oczyszczalni
- Przeszkolenie wszystkich użytkowników i przekazanie instrukcji obsługi wraz z pokwitowaniem odbioru dokumentów przez użytkownika
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym:
* sporządzenie zestawienia indywidualnego z zakresu wykonanych robót
* jednego zbiorczego kosztorysu powykonawczego i odrębnych kosztorysów dla każdej lokalizacji oczyszczalni z podaniem numeru nieruchomości oraz zakresu robót oraz kosztorysu różnicowego w przypadku różnicy pomiędzy kosztorysem ofertowym a rzeczywistym wykonaniem zakresu robót.
* dokumentacji powykonawczej zgodnie z prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wskazaniami zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót zgodnie z warunkami technicznymi, jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ponadto urządzenia powinny spełniać wymagania Polskiej Normy przenoszących normy europejskie PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się żeby zastosowane oczyszczalnie na dzień przed rozpoczęciem robót posiadały certyfikat CE zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1 :2009 wystawiony przez notyfikowane w Unii Europejskiej laboratorium
9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu ustalenia wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
10.Wszystkie nazwy materiałów, urządzeń i wyposażenia użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard
11.Jeżeli w opisie zamówienia, dokumentacji projektowej lub w przedmiarze robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, materiałów lub wyposażenia należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowania równoważnych materiałów, urządzeń i wyposażenia w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub wyższych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia i wyposażenie przyjęte do wyceny powinny spełniać funkcję jakiej mają służyć. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
12. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę
13. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium ścieków surowych i oczyszczonych z minimum 10 losowo wybranych przydomowych oczyszczalni, potwierdzające jakość odprowadzanych ścieków zgodną z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi:
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: NORMATYW Piotr Raczński
Cena: 454 418,56 zł
Otrzymano: 8 ofert, w tym 6 oceniano, 2 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 444 774,91 zł do 614 756,12 zł (od 79.75% do 110.23% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 557 716,38 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść Wadium w wysokości 10.000,00zł (słownie dziesięć tysięcy złotych )
a) Wadium może być wniesione jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp,tj
-pieniądzu,
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109,poz.1158 ze zm. )
b) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddział w Troszynie  nr rachunku 80 8915 0003 0012 1880 2000 0010 z dopiskiem BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TROSZYN 
  Za termin wniesienia wadium uznaje się datę  wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew ( wniesienie ) środków na rachunek Zamawiającego.
c) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzenie wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15, 07-405 Troszyn a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
d) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymagana formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
e) Okoliczności i zasady zatrzymania lub zwrotu wadium , jego przypadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul. Polna 15, 07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
b) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy,
c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany.
d) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę.
e) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
f) nadzwyczajne i niesprzyjające warunki atmosferyczne.
g)konieczności wykonania robót zamiennych ,dodatkowych , których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego .
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-g), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) Wysokość ceny kosztorysowej brutto w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.
3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp.
4) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
5) Zmiana sposobu rozliczania za wykonane roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
6) Zmiana kierownika, kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych  kierowników budowy bądź robót osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób.
 7) Oznaczenia danych Zamawiającego i lub Wykonawcy
8) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu jednorazowo (w jednym kontrakcie , z jednym zleceniodawcą ) min 20 przydomowych oczyszczalni ścieków

Wymagany potencjał

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Wymagana umiejętności

- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego , ze wskazaniem tej osoby,
- jedna osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń elektrycznych  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego , ze wskazaniem tej osoby,
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień sanitarnych , i elektrycznych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia sanitarne i elektryczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wg metody spełnia nie spełnia

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI TROSZYN
2015-04-03 TAK TAK 1 122 620,63 zł 2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Troszyn
2013-05-29 TAK TAK 543 751,19 zł 2
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
2013-02-19 TAK TAK 159 294,81 zł 8

Komentarze

comments powered by Disqus