Budowa linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV (ul. Gdańska etap IV i V) w Krynicy Morskiej

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-08
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157821
Numer ogłoszenia wyników:
142958
Data składania ofert:
2016-08-10 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Urząd Miasta Krynica Morska

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Górników 15
82 -120 Krynica Morska.
Województwo pomorskie.

REGON: 17000877400000

Telefon: 55 2476527
Fax: 0552476566
E-mail: ******@krynicamorska.pl

CPV

45.31.61.10: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Szukaj przetargów 45.31.61.10 Wyszukaj przetargi 45.31.61.10 w mieście Krynica Morska

Treść przetargu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa linii oświetlenia drogowego nn-0,4 kV (ul. Gdańska etap IV i V) w Krynicy Morskiej.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Energetyk Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz
Cena: 346 693,37 zł
Otrzymano: 5 ofert, w tym 4 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 259 902,09 zł do 387 450,00 zł (od 70.1% do 104.5% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 370 765,65 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Termin realizacji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN 
(słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Adres www specyfikacji przetargu:

http://bip.krynicamorska.tv

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 , 82-120 Krynica Morska pok. 3

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 10% zamówienia podstawowego.

Wymagana wiedza

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia  odpowiadające  swoim  przedmiotem  robotom  budowlanym  będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego, w tym jedno o wartości min. 200 000,00 zł brutto .

Wymagany potencjał

Zamawiający  nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Wymagana umiejętności

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,  legitymującymi   się  doświadczeniem i kwalifikacjami  zawodowymi określonymi w pkt. 6.1.3 w SIWZ

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający  nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Komentarze

comments powered by Disqus