Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
139491
Numer ogłoszenia wyników:
185811
Data składania ofert:
2016-08-01 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Urząd Gminy w Troszynie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Słowackiego 13
07 -405 Troszyn.
Województwo mazowieckie.

REGON: 55054500000

Telefon: 29 7671053
Fax: 0297671053
E-mail: ************@interia.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 157/9 w miejscowości Troszyn. Budowa drogi stanowić będzie II etap inwestycji zrealizowanej w 2015 roku pn. Rozbudowa Żłobka Samorządowego w Troszynie. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Budowę drogi o długości 30,17 m oraz parkingu polegającą w szczególności na wykonaniu:
robót pomiarowych, przygotowawczych;
usunięciu ziemi urodzajnej;
korytowania,
ustawieniu krawężników;
podbudowy z kruszywa naturalnego;
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej;
3.1.2 Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w:
1)Rozdziale III SIWZ,
2)Dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 9 do SIWZ)                  
3)Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 10 do SIWZ)  
4)Przedmiarze robót (Załącznik Nr 11 do SIWZ), który ma charakter poglądowy i pomocniczy,zawiera zakres rzeczowy niezbędny do sporządzenia kosztorysu ofertowego
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DAR-BRUK Łuba Dariusz
Cena: 37 072,40 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 37 072,40 zł do 37 072,40 zł (od 110.51% do 110.51% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 33 548,16 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.bip.troszyn.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy w Troszynie,
ul. Słowackiego 13,
07-405 Troszyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa
następujące warunki takich zmian :
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
c) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,
e) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
f) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
g) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiana wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
3) zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót ,
4) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy- zgodnie z art. 149 ust 1 u.p.z.p.
5) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i /lub Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana wiedza

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę drogową, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni z kostki betonowej o wartości co najmniej 30 000,00zł brutto każda. 
W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien podać rodzaj robót i ich wartość, daty       i miejsce wykonania. Załączyć dowody wraz z informacją: czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wymagany potencjał

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagana umiejętności

Zamawiający stawia następujący warunek szczegółowy w tym zakresie: 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tej osoby.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394).

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Komentarze

comments powered by Disqus