Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Berest w odc. 130 km 2+473,2 - 2+562,0 oraz w odc. 140 km 0+000,0 - 0+120,0

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-03
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
101769
Numer ogłoszenia wyników:
172409
Data składania ofert:
2016-07-08 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-03
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-03
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kraszewskiego 7
33 -380 Krynica-Zdrój.
Województwo małopolskie.

REGON: 52550100000

Telefon: 18 4725500
Fax: 0184725501
E-mail: ******@ns.onet.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Berest w odc. 130 km 2+473,2 - 2+562,0 oraz w odc. 140 km 0+000,0 - 0+120,0.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót:
1)	wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych - roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie zagajników, usunięcie humusu, frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozbiórka elementów betonowych, rozebranie przepustów,
2)	roboty ziemne - korytowanie na poszerzeniach jezdni, korytowanie pod chodniki, formowanie i zagęszczanie nasypów, zasypywanie wykopów,
3)	wykonanie kanalizacji deszczowej - przewierty, kanały z rur betonowych fi 400, przykanaliki fi 200, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, obudowa wylotów przepustów drogowych,
4)	wykonanie przepustów pod zjazdami,
5)	wykonanie zatoki postojowej - warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, podbudowa z betonu, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
6)	wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
7)	poszerzenie drogi - profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa dolna z kruszyw naturalnych, podbudowa górna z kruszyw łamanych, podbudowa nawierzchni z AC 22P, nawierzchnia z AC 11S,
8)	wykonanie robót wykończeniowych - plantowanie i humusowanie,
9)	wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  - znaki drogowe i malowanie grubowarstwowe (przejście dla pieszych),
10)	wykonanie elementów bezpieczeństwa - bariery ochronne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka
Cena: 221 575,15 zł
Otrzymano: 6 ofert, w tym 5 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 221 575,15 zł do 369 660,90 zł (od 92.39% do 154.13% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 239 837,25 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 92%
Rodzaj kryterium: Rękojmia za wady
Wartość procentowa kryterium: 8%
 

Wadium:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: Dwa tysiące złotych 00/100) w jednej z form wskazanych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164/

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.krynica-zdroj.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Warunki możliwej zmiany umowy

Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1)	zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
2)	oczywistych omyłek pisarskich,
3)	w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b)	działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju,
4)	gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia obowiązków Kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5)	zmiany przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6)	wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,
7)	w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ).

Wymagana wiedza

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie bądź remoncie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 250 m2.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ).

Wymagana umiejętności

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290/ oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2014 r., poz. 1278/) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ).

Komentarze

comments powered by Disqus